ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ολοκληρωμένη | 09/12/2020

«Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού»

Κύριες στρατηγικές επιλογές

 • Ενδυνάμωση και διεύρυνση των ερευνητικών δυνατοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια, προς την κατεύθυνση των αναγκών και των δυνατοτήτων του παραγωγικού δυναμικού της.
 • Προώθηση των αποτελεσμάτων της έρευνας της τεχνολογίας και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και της εξωστρέφειάς τους.
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ψηφιακή τεχνολογία και αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας τόσο στη συνεργασία των επιχειρήσεων μεταξύ τους, όσο και στις σχέσεις των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές.
 • Διεύρυνση και εμβάθυνση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με στόχο την αξιοποίησή τους από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, για άμβλυνση των προβλημάτων απομόνωσης των μικρών νησιών και των εσωτερικών ορεινών και ημιορεινών ζωνών των μεγαλύτερων νησιών της Περιφέρειας.
 • Ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας, για αύξηση του μεγέθους τους και της ανταγωνιστικότητάς τους.
 • Ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, για διακλαδικές, διατομεακές και διανησιωτικές συνεργασίες.
 • Ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, για αύξηση της εξωστρέφειάς τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων της Περιφέρειας για έρευνα και ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και της εξωστρέφειάς τους.
 • Δημιουργία ερευνητικών πυρήνων στην Περιφέρεια, με κατεύθυνση/προσανατολισμό σύνδεσης της έρευνας με τις παραγωγικές/οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια.
 • Ενδυνάμωση, διεύρυνση και εκσυγχρονισμός του παραγωγικού και επιχειρηματικού ιστού όλων των νησιών της Περιφέρειας.
 • Άρση της απομόνωσης και του αποκλεισμού των μικρών νησιών και των εσωτερικών ορεινών και ημιορεινών περιοχών των μεγαλύτερων νησιών από κοινωνικές και διοικητικές υπηρεσίες και ενδυνάμωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής του νησιωτικού συμπλέγματος της Περιφέρειας.

Ταμείο/Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε Δημόσια Δαπάνη

 • ΕΤΠΑ
 • Από το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τον Στόχο Πολιτικής 1: 220,00 εκατ. €.

Επιστροφή στην αρχική διαβούλευση

Σχόλιο (1)
Κωνσταντίνος Τοπουζέλης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
στις 12 Ιανουαρίου 2021

Θεωρώ ότι ο Στόχος Πολιτικής 1: «ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ» είναι η ραχοκοκαλιά του στρατηγικού σχεδιασμού. Πρέπει να αναπτυχθούν μηχανισμοί υποστήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων, που στοχεύουν σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ή προϊόντα στην ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Χρειάζεται διασύνδεση της υψηλής εξειδίκευσης των νέων σε τεχνολογίες αιχμής (πχ τεχνητή νοημοσύνη, 3D printing, ρομποτική, ευφυή εκμάθηση/αυτό-εκπαίδευση και γενικότερα τεχνολογίες που 4ης βιομηχανικής επανάστασης) με την αγορά. Πρωταρχικός στόχος θεωρώ ότι πρέπει να είναι η ανάδειξη των νέων δημιουργικών ομάδων με κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της γεωγραφικής θέσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Η προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων σε καινοτόμα προϊόντα μέσα από την έρευνα και ανάπτυξη είναι απαραίτητη προς αυτή την κατεύθυνση. Το κενό χρηματοδότησης μεταξύ της βασικής έρευνας και της εμπορευματοποίησης ενός νέου προϊόντος είναι το σημείο κλειδί για την ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις πιθανές επενδυτικές αποφάσεις σε μεταγενέστερα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης των καινοτομιών.

Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνω την δημιουργία Κέντρου Επώασης Επιχειρήσεων (Business Incubation Centre) το οποίο θα δίνει την δυνατότητα εκκίνησης για νέους επιχειρηματίες υψηλής εξειδίκευσης. Το κέντρο πρέπει να είναι διασυνδεδεμένο με την παγκόσμια αγορά και να προσφέρει υψηλή τεχνογνωσία στην δημιουργία επιχειρήσεων, υπηρεσιών ακόμα και αγορών.

Το κέντρο πρέπει να εμπνεύσει και να συνεργαστεί με επιχειρηματίες για να μετατρέψει τις επιχειρηματικές ιδέες που συνδέονται με τις ιδιαιτερότητες της έξυπνης εξειδίκευσης του Β. Αιγαίου σε εμπορικές νεοσύστατες εταιρείες. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας που να προσφέρουν παγκόσμιες υπηρεσίες με έδρα το Β. Αιγαίο.