ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ολοκληρωμένη | 09/12/2020

Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ

 • Ολοκλήρωση των ευρυζωνικών υποδομών με δυνατότητες αναβάθμισης και επίτευξης μεγάλων ταχυτήτων, για την πλήρη κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών ψηφιακής δικτύωσης σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας, για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις μονάδες ιατρικής περίθαλψης και τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • Επανασχεδιασμός του δικτύου ακτοπλοϊκών μεταφορών και των αντίστοιχων αναγκαίων λιμενικών υποδομών με στόχο τη δημιουργία περιφερειακών κόμβων που βελτιώνουν την προσβασιμότητα των νησιών, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της ποιότητας των μεταφορικών υπηρεσιών.
 • Αναβάθμιση και ολοκλήρωση του εσωτερικού οδικού δικτύου των νησιών της Περιφέρειας, για την κάλυψη των αναγκών ασφαλούς και γρήγορης μεταφοράς/μετακίνησης προϊόντων και ανθρώπων από και προς τους εσωτερικούς οικισμούς και παραγωγικές περιοχές των νησιών και τις θαλάσσιες και εναέριες εισόδους εξόδους και τους τουριστικούς πόλους των νησιών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Άρση της αίσθησης απομόνωσης των μικρών και απομακρυσμένων νησιών και των εσωτερικών ορεινών και ημιορεινών ζωνών των μεγαλύτερων νησιών.
 • Αύξηση της πρόσβασης κατοίκων και επισκεπτών των νησιών της Περιφέρειας σε υψηλού επιπέδου διοικητικές, εκπαιδευτικές, υγειονομικές, επιχειρηματικές και κοινωνικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών, δημόσιων υπηρεσιών, τοπικών φορέων και επιχειρήσεων.
 • Μείωση του κόστους και του χρόνου μετακίνησης ανθρώπων και μεταφοράς αγαθών/ εμπορευμάτων.
 • Μείωση των οδικών ατυχημάτων με την αύξηση της ασφάλειας των μετακινήσεων.
 • Αύξηση του επιπέδου ποιότητας των μεταφορικών υπηρεσιών.
 • Αύξηση της ελκυστικότητας των νησιών της Περιφέρειας για επισκέψεις, διαμονή/ κατοίκηση και ανάπτυξη επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ταμείο/ Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε Δημόσια Δαπάνη

 • ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής (Εναλλακτικά ή/και συμπληρωματικά ανά κατηγορία δράσης).
 • Από το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του ΤΣ σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που περιλαμβάνουν τον  Στόχο Πολιτικής 3: 250,00 εκατ. €.

Επιστροφή στην αρχική διαβούλευση