ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ολοκληρωμένη | 09/12/2020

Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Κύριες στρατηγικές επιλογές (ΕΤΠΑ)

 • Δημιουργία (ολοκλήρωση και αναβάθμιση) των υποδομών και συστημάτων διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό (ανά νησί)/περιφερειακό επίπεδο και της προώθησης του επαγγελματικού προσανατολισμού και της απασχόλησης.
 • Δημιουργία (ολοκλήρωση και αναβάθμιση) του δικτύου υποδομών υγείας για κάλυψη των αναγκών σε όλα τα νησιά με ποιοτικές υπηρεσίες Α’βάθμιας και Β’βάθμιας ιατρικής περίθαλψης, αξιοποιώντας και τις ψηφιακές υποδομές (ΤΠΕ).
 • Κάλυψη των αναγκών όλων των νησιών σε υποδομές εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανόμενης και με ιδιαίτερη έμφαση της προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με αξιοποίηση και των ΤΠΕ, καθώς και των αναγκών μετακινήσεων μαθητών (Σχολικών λεωφορείων).
 • Δημιουργία (ολοκλήρωση και αναβάθμιση) ενός αποτελεσματικού δικτύου υποδομών κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως για παιδιά, ηλικιωμένους και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα.
 • Ανάπτυξη υποδομών ποιοτικής στέγασης/προσωρινής διαμονής προσφύγων και μεταναστών.

Κύριες στρατηγικές επιλογές (ΕΚΤ+)

 • Αύξηση της πρόσβασης στην απασχόληση, κυρίως των νέων, με παράλληλη μείωση της υποαπασχόλησης και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.
 • Μείωση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας.
 • Ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία συστημάτων και διαδικασιών εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων και των μη ενεργών οικονομικά, για τον αποτελεσματικό εξατομικευμένο προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης/ανάπτυξης δεξιοτήτων και των διαδικασιών προώθησης στην απασχόληση.
 • Δημιουργία και λειτουργία μόνιμου δικτύου τοπικών φορέων εκπροσώπων επιχειρήσεων και εργαζομένων/εργατικού δυναμικού (κοινωνικών εταίρων), για διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο, ανά νησί της Περιφέρειας και για τον σχεδιασμό ή/και υλοποίηση προγραμμάτων/δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης.
 • Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και ιδιαίτερα ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλο τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας της Περιφέρειας, για την προσαρμοστικότητά τους στις ανάγκες της αγοράς και στις αλλαγές του εθνικού και διεθνούς κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.
 • Σύνδεση των συστημάτων τοπικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα της περιφερειακής επαγγελματικής και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις τοπικές/περιφερειακές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Πλήρης κάλυψη των αναγκών φροντίδας ατόμων που χρήζουν προστασίας, προκειμένου να υπάρξει ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στους παρέχοντες φροντίδα σ’ αυτά τα άτομα.
 • Πλήρης κάλυψη των αναγκών περίθαλψης, στέγης, υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης σε άτομα κοινωνικά ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων που ανήκουν σε νοικοκυριά με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα.
 • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης, κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση ατόμων που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικά ομάδες.
 • Παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για διαβίωση, προστασία της υγείας και κοινωνικοποιημένη συμπεριφορά σε προσωρινούς πρόσφυγες και μετανάστες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού της Περιφέρειας.
 • Βελτίωση των δεικτών της αγοράς εργασίας (αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, αύξηση της απασχόλησης, μείωση της συνολικής ανεργίας, της ανεργίας των νέων και των γυναικών, καθώς και της μακροχρόνιας ανεργίας) σε περιφερειακό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο.
 • Αύξηση της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας και της ποιότητας των θέσεων εργασίας.
 • Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
 • Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
 • Μείωση της φτώχειας και εξάλειψη της περιθωριοποίησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας.
 • Αύξηση της εξωστρέφειας του κοινωνικοοικονομικού ιστού της Περιφέρειας.

Ταμείο/Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε Δημόσια Δαπάνη

 • ΕΤΠΑ                                  :   60,00 εκατ. €
 • ΕΚΤ+ Από το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ του Στόχου Πολιτικής 4: 150,00 εκατ. €.

Επιστροφή στην αρχική διαβούλευση

Σχόλιο (1)
ΒΑΓΙΑ ΑΛΑΤΕΡΟΥ
ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ Η ΚΥΨΕΛΗ
στις 13 Ιανουαρίου 2021

Tο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α η "Κυψέλη", υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο (1) "Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α η "Κυψέλη" στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Βόρειο Αιγαίο" Άξονας Προτεραιότητας 2α "Ανάπτυξη αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ανάπτυξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων" με τίτλο "Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία" με κωδικό ΟΠΣ 5002353 από της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Στόχοι της Πράξης είναι: η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η
η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχει σταθεί δίπλα μας, προσφέροντας μας πολύτιμη βοήθεια στη κατεύθυνση χρηματοδότησης μας. Μέσω του υλοποιούμενου Υποέργου έχουμε πάρει μια μεγάλη ανάσα και έχουμε απεγκλωβιστεί από το οικονομικό αδιέξοδο, που φρέναρε την πορεία του Κέντρου μας.
Όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να μην καθησυχαζόμαστε και να κοιτάμε το μέλλον. Αυτή την στιγμή, νιώθουμε υπερήφανοι βλέποντας το Κέντρο μας να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους στόχους του. Από την άλλη πλευρά, η "Κυψέλη" μας πρέπει να συνεχίσει και μετά το τέλος Απριλίου 2023 (ημερομηνία λήξης της παράτασης του υλοποιούμενου Υποέργου), να διαδραματίζει τον ρόλο της στα τεκταινόμενα του τόπου μας.
Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι η συμβολή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου είναι σημαντικότατη, ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για παράταση ή υλοποίηση αντίστοιχου Προγράμματος στον στρατηγικό σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Στους άμεσους στόχους μας και αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των μελών μας και των οικογενειών τους, περιλαμβάνεται η δημιουργία Σ.Υ.Δ (Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) 5-9 ατόμων, για τη φιλοξενία των μελών μας σε ένα ζεστό και ανθρώπινο περιβάλλον. Αυτή την στιγμή, απ' ότι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει αντίστοιχη δομή στο νησί μας. Ευελπιστούμε να είμαστε οι πρώτοι που θα υλοποιήσουμε έναν τέτοιο στόχο, αποτελώντας παράλληλα την αφετηρία για περαιτέρω δημιουργία αντίστοιχων δομών.
Στους στόχους της Σ.Υ.Δ. περιλαμβάνονται: η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ενοίκων σύμφωνα με τις ανάγκες τους, η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων, η αποτροπή του ιδρυματισμού και η παροχή υποστήριξης για κοινωνική ένταξη.
Ήδη, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης κατάλληλου χώρου, που θα εκπληρεί κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τις απαραίτητες προδιαγραφές σύμφωνα με την αριθ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283, που είναι δημοσιευμένη στην εφημερίδα της Κυβέρνησης Αρ. Φύλλου 1160/08-04-2019.
Σε αυτό το σημείο θεωρούμε ότι η συνεργασία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ανεύρεση ή την ανοικοδόμηση κτιρίου για Σ.Υ.Δ είναι πολύτιμη.
Ελπίζουμε ως φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας διαμέσου αυτού του κειμένου, όπου περιγράφονται προβληματισμοί και προτάσεις μας, να βοηθήσουμε της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου στην προσπάθεια της για υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2017.
Είμαστε πάντοτε στη διάθεση σας και προσδοκούμε σε περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας.