ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Ολοκληρωμένη | 27/01/2021

Παιδεία

Κείμενο Διαβούλευσης

Οριζόντιες παρεμβάσεις επόμενης δεκαετίας

 • Μέσα από την διαδικασία διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς αλλά και με τους πολίτες στοχεύουμε στη δημιουργία ενός Στρατηγικού Σχεδίου για την εκπαίδευση στην ΠΒΑ.
 • Σε αυτή την προσπάθεια οφείλει να πρωταγωνιστήσει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια.
 • Μπορούμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις μας ακόμα πιο αποτελεσματικές και στοχευμένες ώστε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της Περιφέρειας.

Απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου για την εκπαίδευση στην ΠΒΑ

 • Η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Τάση αριθμού μαθητών και σχολείων για κάθε βαθμίδα την προηγούμενη δεκαετία και εκτίμηση για την εξέλιξή του την επόμενη. Η καταγραφή των υφιστάμενων σχολείων να αποτυπωθεί σε χάρτη ανά νησί με τις Λέσβο και Χίο να έχουν ξεχωριστό χάρτη με μεγαλύτερη κλίμακα για τις πρωτεύουσες τους.
 • Οι επενδύσεις της προηγούμενης δεκαετίας στην εκπαίδευση. Όπου είναι εφικτό εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους.
 • Σκοπιμότητα λειτουργίας υπαρχόντων και δημιουργίας καινούργιων σχολικών υποδομών ανά βαθμίδα/ είδος.
 • Καταγραφή των αναγκών σε αναβαθμίσεις σχολικών εγκαταστάσεων (ενεργειακές αναβαθμίσεις, αυλές, αθλητικοί χώροι κ.λπ.) και ιεράρχησή τους.

Οι ανάγκες που αποτυπώνουν οι φορείς αρχικά στη θεματική συνάντηση διαβούλευσης για την Παιδεία

 • την σημαντική́ τάση μείωσης του μαθητικού́ πληθυσμού́ στην Περιφέρεια.
 • την ύπαρξη παλιών κτήριών, αύλων και αθλητικών εγκαταστάσεων που χρήζουν αναβάθμισης.
 • την ανάγκη για δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων στα ειδικά́ σχολεία.
 • την ανάγκη για δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων στα μουσικά́ σχολεία.
 • τα τεράστια προβλήματα στη Σάμο ως απόρροια του πρόσφατου σεισμού́.
 • το γεγονός ότι σε πολλά́ νησιά́ υπάρχει έλλειψη κατάλληλων χώρων για τα νηπιαγωγεία, ενώ́ το φαινόμενο εντάθηκε λόγω της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.
 • το γεγονός ότι κάθε νησί́ έχει δικές του συγκεκριμένες ανάγκες που ενδεχομένως να διαφέρουν από́ τις ανάγκες των υπολοίπων νησιών.
 • το γεγονός ότι απαιτείται ωρίμανση των έργων, σε πολλές περιπτώσεις εξασφάλιση γης, ενώ́ η επαγγελματική́ εκπαίδευση θα πρέπει να υποστηριχθεί́ ειδικότερα.

Προτεινόμενες δράσεις

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για την εκπαίδευση στην Περιφέρειά μας - μεταξύ́ άλλων– θα αξιολογήσει και ιεραρχήσει τις προτεινόμενες δράσεις με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τάσεις. Η ΕΥΔ Βορείου Αιγαίου προσδιόρισε ένα αρχικό́ σχέδιο δράσεων σύμφωνα με τις επιλεξιμότητες της Νέας Προγραμματικής Περιόδου που αφορούν:

 • αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών σε σχολικές μονάδες που με βάση τις δημογραφικές τάσεις θα δεχτούν μαθητές κατά́ την επόμενη χρονική́ περίοδο.
 • δημιουργία υποδομών σχολικών μονάδων σε ειδικά́ και μουσικά́ σχολεία.
 • προμήθεια εξοπλισμού́ και μέσων για την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας εκπαιδευτικού́ έργου.
 • ενεργειακές επενδύσεις σε σχολικές μονάδες.

 

Παρουσίαση για την Παιδεία
Λήψη
Λήψη
Σχόλια (32)
Γιώργος Πλακωτάρης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βορείου Αιγαίου
στις 27 Ιανουαρίου 2021

Η ανάγκη σχεδιασμού μακροπρόθεσμης συνεκτικής στρατηγικής για την παιδεία ως τομέα της κοινωνικής και οικονομικής μας ζωής είναι κυριάρχου ζητούμενο. Σε περιφερειακό επίπεδο η συγκρότηση μιας περιφερειακής στρατηγικής με παρεμβάσεις για έργα και δράσεις στην παρούσα 10 ετία είναι η στόχευση της ΕΥΔ και σε συνεργασία με τους αρμόδιους του εκπαιδευτικού και πανεπιστημιακού κόσμου θα επιδιωχθεί σθεναρά.

Γεώργιος Αυγουστίδης
ΕΥΔ Ε.Π. ΠΒΑ
στις 27 Ιανουαρίου 2021

Η απόφαση για τη δημιουργία του στρατηγικού σχεδίου αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε την εκπαίδευση (τουλάχιστον στο κομμάτι των υποδομών) με έναν ολιστικό τρόπο, έχοντας υπόψιν ότι δεν έχει προηγηθεί κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας σε επίπεδο Περιφέρειας.

Εάν εκπονηθεί σωστά - και η στάση που κράτησαν οι φορείς στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη είναι ελπιδοφόρα - το στρατηγικό σχέδιο για την εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για να ανεβάσουμε την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων μας ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά. Αρκεί να μείνουμε μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Είναι σημαντικό στο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου με τίτλο «Η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» να συμπεριληφθεί η αντίληψη του Υπουργείου για το ρόλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, επαγγελματική εκπαίδευση, ειδικό, καλλιτεχνικό και μουσικό σχολείο. Να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες για την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σκοπός του αθλητισμού, των εικαστικών, της μουσικής και του θεάτρου στην παιδαγωγική διαδικασία και οι αναγκαίες υποδομές για την επίτευξή του. Και τέλος οι αρχιτεκτονικές προδιαγραφές του Υπουργείου για τα εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες παιδαγωγικές ανάγκες και αρχές. Αυτό το κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όλους εμάς (μηχανικοί που σχεδιάζουν σχολεία, διοικητικοί υπάλληλοι/διαχειριστικές αρχές που καλούνται να βρουν πόρους χρηματοδότησης και να εγκρίνουν έργα, εκλεγμένοι της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις κ.λπ.) που αν και δεν έχουμε άμεση επαφή με το εκπαιδευτικό έργο, το επηρεάζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Κάθε κοινωνία κρίνεται από τον τρόπο που μεταχειρίζεται τα πιο αδύναμα μέλη της. Οφείλουμε να δώσουμε πρώτη προτεραιότητα στην στέγαση των ειδικών σχολείων της Περιφέρειας σε αξιοπρεπή κτήρια με τον αντίστοιχο εξοπλισμό ώστε να καλύπτονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών.

Ευστράτιος Μουφλουζέλλης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βορείου Αιγαίου
στις 27 Ιανουαρίου 2021

Στρατηγικό Σχέδιο για την εκπαίδευση στην ΠΒΑ
1) Στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
Κυρίαρχος πυλώνας ο οποίος θα καθορίσει τις αναγκαίες μεσομακροπρόθεσμες δράσεις της πολιτείας που θα συμβάλουν στην επιτυχή εφαρμογή αυτής. Ερώτημα: τελικά υπάρχει υψηλού επιπέδου στρατηγικός σχεδιασμός που στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και των σύγχρονων δεξιοτήτων (τεχνολογικές, κοινωνικό-συναισθηματικές κλπ); Η έλλειψη ή η στερούμενη συμπαγούς και επιστημονικά τεκμηριωμένης εθνικής στρατηγικής, ενδεχομένως να οδηγήσει σε άστοχες επενδύσεις. Η Περιφέρεια βορείου Αιγαίου δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Συνεπώς οι επιλογές που θα γίνουν σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο πρέπει να αντιμετωπίζουν διαχρονικά αλλά και αντικειμενικά προβλήματα και ανάγκες.
2) Σκοπιμότητα λειτουργίας υπαρχόντων και δημιουργίας καινούργιων σχολικών υποδομών ανά βαθμίδα/ είδος:
Αν εξαιρεθούν οι αναμφισβήτητες αναγκαιότητες σε υποδομές, όπως είναι της Σάμου (που επλήγη πρόσφατα από τον καταστροφικό σεισμό) , των Ειδικών και Μουσικών Σχολείων (τα οποία εκ φύσεως έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα), των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης, τότε μάλλον, η λειτουργία υπαρχόντων ή η δημιουργία καινούργιων σχολικών υποδομών, ειδικά στις αστικές περιοχές, πρέπει πολύ προσεχτικά και με επιστημονικές μεθόδους να τεκμηριωθεί, διότι αφορά ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα.
Για παράδειγμα,ποια η κατανομή του μαθητικού δυναμικού στις πρώτες τάξεις των δημοτικών- γυμνασίων, ποιο το μαθητικό δημογραφικό, ποιες οι χωρητικότητες των σχολικών μονάδων, ποια η χωροθέτηση αυτών, ποια η απόσταση των σχολείων από τις κατοικίες των μαθητών, ποια η κατάσταση των υποδομών και άλλα.
Μονόδρομος συνεπώς είναι η χρήση κατάλληλων σύγχρονων και αξιόπιστων εργαλείων λήψης απόφασης.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΗΣ
στις 30 Ιανουαρίου 2021

Προσθετικά στις προτεινόμενες δράσεις της νέας προγραμματικής περιόδου, τις οποίες ως απλός πολίτης επικροτώ και ευελπιστώ στην κατά το δυνατό ταχύτερη υλοποίησή τους, προτείνω :
1) Σύνδεση - συνεργασία λυκείων ή λυκειακών τάξεων με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στα μεγαλονήσια της περιφέρειας Β.Αιγαίου λειτουργούν πανεπιστημιακές σχολές, κάποιες εκ των οποίων ενώ είναι ιδιαιτέρως αξιόλογες κινδυνεύουν εξαιτίας της νέας εκπαιδ/κης μεταρρύθμισης. Ελάχιστοι εκ των νέων του τόπου μας και των γονιών τους γνωρίζουν πραγματικά τα τμήματα αυτά που λειτουργούν στον τόπο τους. Εκτιμώ ότι πέρα από τα Πρότυπα λύκεια, επιβάλλεται η άμεση σύνδεση των τμημάτων του Πανεπιστήμιου κάθε νησιού με τα λύκεια του. Να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στους γονείς να μαθαίνουν θεωρητικά και πρακτικά τις δράσεις και κυρίως τις προοπτικές. Είναι παρωχημένη πλέον η άποψη "να σπουδάσω ό,τι να'ναι αρκεί να φύγω από τον τόπο μου" τη στιγμή που σε όλη την Περιφέρεια έχουμε αξιόλογα τμήματα που μπορούν να δώσουν προοπτικές και επαγγελματική αποκαστάση στις επόμενες γενιές μας.
2) αναβάθμιση της Τεχνικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ).. Επιβάλλεται οι πολίτες του νησιού να ενημερωθούν για τα τμήματα και τις ευκαιρίες που αυτά παρέχουν. Εξ αιτίας παρωχημένης ρατσιστικής αντίληψης σε γονείς και μαθητές, δεν αξιολογείται σωστά η εξέλιξη που μπορεί να έχει ένας μαθητής φυτώντας σε ένα τμήμα του ΕΠΑΛ του τόπου του. Δε γνωρίζουν κάν τη συνάφεια και τη συσχέτιση τμημάτων των ΕΠΑΛ με τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3) επανίδρυση αθλητικών σχολείων. Δε γνωρίζω αν αυτό αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πιστεύω είναι ότι η συγκυρία επιβάλλει επανακαθορισμό του αθλητισμού στην εκπαίδευση. Οι Σύλλογοι και τα Σωματεία δεν επαρκούν. Χρειάζεται με κάποιο τρόπο σύνδεση με τα γυμνάσια και λύκεια του τόπου μας. Το νησί μας έχει ιστορία στον αθλητισμό. Το κυριότερο φαίνεται ότι ακόμη γεννάει αθλητικά ταλέντα. Αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο!!!!!

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΗΣ
στις 30 Ιανουαρίου 2021

In reply to by ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

φοιτώντας""

Γεώργιος Παντελίδης
Δ/ντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου Χίου
στις 30 Ιανουαρίου 2021

Εργάζομαι ως εκπαιδευτικός από το 1998 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και ως Διευθυντής από το 2011. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ουδεμία ουσιαστική παρέμβαση στις κτηριακές υποδομές , στην αυλή αλλά και στην ενεργειακή κατάσταση των δύο κτηρίων του σχολείου. Το ένα κατασκευής 1915 και το άλλο 1973. Δεν έχει εκπονηθεί καμία ολιστική μελέτη που να περιλαμβάνει τις επισκευαστικές, συντηρητικές και ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων του σχολείου. Επίσης ουδεμία μελέτη δεν έχει εκπονηθεί για τη διαμόρφωση της αυλής του σχολείου επιφάνειας περίπου δύο στρεμμάτων. Από το 2011 έχουν γίνει σωρεία από επιστολές, έγγραφα εκκλήσεις προς τις εκάστοτε Δημοτικές Αρχές οι οποίες αντιμετωπίζουν αποσπασματικά και εμβαλωματικά τις διαχρονικές ανάγκες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου Χίου. Το σχολείο ως σήμερα δεν έχει ενταχθεί σε κανένα ευρωπαικό ή κρατικό πρόγραμμα για μελέτη και κάλυψη των κτηριακών, στατικών (βλέπε σεισμούς) ή ενεργειακών αναγκών του. Νιώθω την ανάγκη να παραθέσω κάποια παραδείγματα:
1)Όλες οι αίθουσες του παλαιού κτηρίου (1915) έχουν ύψος 5,40 μ. και πόρτες του ανοίγουν στο περιβάλλον με βορινό προσανατολισμό. Για να θερμανθούν και να ανεβεί η θερμοκρασία πάνω από τους 15 βαθμούς Κελσίου χρησιμοποιούμε όπου μπορούμε και καλοριφέρ ( κεντρική θέρμανση) και μονάδα ψύξης θέρμανσης (που αγοράζει κάθε φορά ο Σύλλογος Γονέων). Οι ενεργειακές καταναλώσεις είναι ασύλληπτες παρόλα αυτά το σχολείο δεν έχει ενταχθεί σε κανένα μέχρι σήμερα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.
2) Η αυλή του σχολείου έχει 9 διαφορετικά επίπεδα, χωρίς διευθέτηση όμβριων υδάτων με αποτέλεσμα τα νερά να δημιουργούν διαβρώσεις επικίνδυνες για τα παιδιά αλλά και για το οδικό δίκτυο, αφού σε ορισμένα σημεία το νερό της βροχής πέφτει σαν καταρράκτης στο δρόμο. Κι όμως μέχρι σήμερα κανένας δεν έχει κάνει μελέτη διαμόρφωσης της αυλής.
3) Υπάρχουν δύο διαφορετικά συγκροτήματα τουαλετών σε εξωτερικό χώρο. Θα μπορούσε να είναι ένα με καλύτερη και συντομότερη πρόσβαση για τα παιδιά.
4) Δεν υπάρχει πρόσβαση στις σχολικές αίθουσες που βρίσκονται στον 1ο όροφο για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε πολλά περισσότερα παραδείγματα για τις ανάγκες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου όμως τα λόγια δεν θα μπορούσαν να περιγράψουν την υπάρχουσα εικόνα και κατάσταση.
Αν ερωτήσετε για τα προαναφερόμενα τους υπευθύνους της κάθε Δημοτικής Αρχής αιρετούς και μη θα σας παραθέσουν ένα μεγάλο αριθμό παρεμβάσεων που έγιναν στο σχολείο τα τελευταία χρόνια οι οποίες όμως όλες ανεξαιρέτως είχαν δύο σημαντικά χαρακτηριστικά ήταν αποσπασματικές και δεν υπηρετούσαν ένα γενικότερο σχεδιασμό και μελέτη για τις κτηριακές και ενεργειακές ανάγκες του σχολείου.
Μετά από 35 χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δέκα χρόνια στη διεύθυνση του 1ου Δημοτικού Σχολείου έχω απογοητευθεί από την εγκατάλειψη που βιώνει το σχολείο αλλά κυρίως για την αποσπασματικότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων του. Δυστυχώς στον τρόπο αυτό αντιμετώπισης, φέρω και εγώ ο ίδιος την ευθύνη που μου αναλογεί ως εκπαιδευτικός, διευθυντής και δημότης της Χίου.
Παντελίδης Γεώργιος
Δ/ντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου

Στρατής Γδυσης
Ιδιωτης
στις 02 Φεβρουαρίου 2021

Θα ήθελα να μεταφέρω την εμπειρία μου από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, που είχα σαν Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού του Δήμου Χίου.
Η πραγματικότητα είναι ότι τα διαθέσιμα χρήματα από τη ΣΑΤΑ για την εκτέλεση εργασιών στα σχολεία είναι ελάχιστα. Για το Δήμο Χίου, η ΣΑΤΑ σχολείων έφτανε τις 105.000 ευρώ και αν υπολογιστεί ότι ο Δήμος Χίου διαχειρίζεται περίπου 100 σχολικές μονάδες, το ποσό που αναλογεί σε κάθε μονάδα είναι περίπου 1.000 ευρώ τον χρόνο. Είναι ευνόητο ότι σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτει τις ανάγκες, ακόμα και των άμεσων επισκευών, στα σχολεία. Το ποσό της ΣΑΤΑ αυξήθηκε (μάλλον το 2018) σε 165.000 ευρώ, αλλά κυρίως βοήθεια ήλθε από τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ.
Αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητας ήταν ότι βρήκαμε τις σχολικές μονάδες σε πολύ κακή κατάσταση. Θυμάμαι ότι σαν πρώτο στόχο βάλαμε να σταματήσουμε τις διαρροές όμβριων από στέγες, κουφώματα, τοίχους κ.λ.π. Πολλά τα προβλήματα και τα οικονομικά δεν επαρκούν για να τα καλύψουν.
Για το ΕΣΠΑ δώσαμε προτεραιότητα σε έργα και τα εντάξαμε που αφορούσαν νέες δομές ή επεκτάσεις σχολικών μονάδων, είτε λόγω της παρατηρούμενης αύξησης του πληθυσμού σε ορισμένες κεντρικές περιοχές , είτε λόγω νέων αναγκών που δημιουργούνται, όπως η αύξηση των μαθητών των νηπιαγωγείων. Η άλλη επιλογή που είχαμε ήταν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, που μέσω αυτών προσπαθήσαμε να αναβαθμίσουμε τις χειρότερες από πλευράς ενεργειακής σχολικές μονάδες.
Είναι πραγματικότητα ότι τα σχολεία μας υπολείπονται κατά πολύ του επιπέδου που θα θέλαμε, από πολλές απόψεις – σύγχρονος εξοπλισμός, σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, αύλειοι χώροι, αθλητικοί χώροι κ.λ.π. Επίσης, είναι πραγματικότητα ότι ενεργειακά δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Πολλά από αυτά είναι παλιά κτίρια, ιστορικής αξίας που έχει νόημα η διατήρηση τους, αλλά αυτό τα κάνει ευάλωτα στις απώλειες ενέργειας.
Παρόλα αυτά, αν έβαζα προτεραιότητες για τις σχολικές μονάδες θα έλεγα ότι προέχει η ασφάλεια μαθητών και διδασκόντων από κάθε άποψη. Όλες οι σχολικές μονάδες πρέπει να αναβαθμιστούν ώστε να παρέχουν ασφάλεια.
Η μετατροπή των σχολικών μονάδων σε σύγχρονες, με αναδιαμόρφωση των χώρων διδασκαλίας και του περιβάλλοντα χώρου, των αθλητικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, με ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος πιθανόν πρέπει να είναι ο δεύτερος στόχος.
Σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να προστεθεί η δημιουργία νέων δομών ή η επέκταση των υπαρχόντων όπου οι προβλέψεις για αύξηση των αναγκών το επιβάλλουν. Σε αυτό εντάσσεται και η δημιουργία νέων δομών για την ειδική εκπαίδευση.
Τελειώνοντας, επειδή οι ανάγκες είναι πολλές και οι πόροι περιορισμένοι, θα πρέπει οι μελέτες να προσανατολιστούν σε κατεύθυνση να μη γίνονται σπατάλες. Στα σχολεία που κατασκευάστηκαν είδα τεράστιες αίθουσες, δυσανάλογα μεγάλες για τον αριθμό των μαθητών που θα φιλοξενούν, όπως και πανάκριβα υλικά (π.χ. επίστρωση δαπέδων με λευκό μάρμαρο). Αναλογιζόμουνα ότι αν εφαρμοζόταν μια ορθολογική μελέτη, θα μπορούσε να φτιαχτεί άλλο ένα σχολείο, με τα ίδια χρήματα.

Σαράντος Πιτσιλαδής
Πρόεδρος Επιτροπής Αγώνα για τη δημιουργία λυκείου στο βόρειο μέρος της πόλης Χιου
στις 03 Φεβρουαρίου 2021

Xίος 2006!! Kαι τα τρία Γενικά Λύκεια της πόλης επιπόλαια τοποθετημένα στην άκρη της νότιας πλευράς της πόλης! Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σπαταλώνται κάθε χρόνο για τη συγκέντρωση και μεταφορά των παιδιών από όλες τις συνοικίες της πόλης κα ειδικά της βόρειας πλευράς που βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά! Το 70% των ατυχημάτων που γίνονται με μοτοποδήλατα κάθε χρόνο αφορούν μαθητές του λυκείου που πηγαίνουν ή φεύγουν από το σχολείο τους διασχίζοντας τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης! Η κατασκευή ενός νέου γενικού λυκείου στο Βόρειο τμήμα της πόλης είναι απαίτηση όλων και των 15 συλλόγων (4 νηπιαγωγείων, ενός κρατικού βρεφικού σταθμού, 5 δημοτικών σχολείων, ενός γυμνασίου και τεσσάρων εκπολιτιστικών συλλόγων) της περιοχής και συνοδεύεται από 2500 υπογραφές κατοίκων! Ένα λάθος της χωροταξικής τοποθέτησης των σχολείων στο παρελθόν που πρέπει να διορθωθεί !

Σταμάτιος Ηλιαδάκης
Εκπαιδευτικός 1ου ΕΠΑΛ Χίου.
στις 04 Φεβρουαρίου 2021

Υπηρετώ την Τεχνική εκπαίδευση στο νησί της Χίου εδώ και είκοσι ένα χρόνια στο 1ο ΕΠΑΛ Χίου. Κατά τη γνώμη μου το σχολικό συγκρότημα που εδρεύει το σχολείο μου, είναι μικρό για τις ανάγκες της Τεχνικής εκπαίδευσης στο νησί. Συστεγάζει το 1ο ΕΠΑΛ Χίου το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το Εργαστηριακό Κέντρο Χίου στην πτέρυγα των εργαστηρίων. Στο διάστημα των είκοσι ένα ετών υπηρεσίας, έχω βιώσει από τις κεντρικές κυβερνήσεις τουλάχιστον πέντε μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας της τεχνικής εκπαίδευσης. Το αναφέρω γιατί η κεντρική πολιτική για την εκπαίδευση (στην περίπτωση μας την τεχνική εκπαίδευση) πρέπει να είναι άμεσα συνυφασμένη με τον σχεδιασμό τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Είναι σίγουρο ότι σαν κοινωνίες στα νησιά πρέπει να μετρήσουμε τις ανάγκες μας, τις προοπτικές ανάπτυξης και την ποιότητα εκπαίδευσης που μπορούμε να παρέχουμε στους νέους μας. Άποψη μου είναι ότι η τεχνική εκπαίδευση μπορεί να δώσει γνώσεις και δεξιότητες που θα κρατήσουν στα νησιά τους νέους μας.
Στον σχολικό συγκρότημα που υπηρετώ οι υποδομές είναι επιεικώς απαράδεκτες. Ένα κτίριο πρώτης χρήσης τη δεκαετία του τριάντα, με πάμπολλες παρεμβάσεις δυστυχώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός σχολικού κτιρίου. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και που να σταματήσω. Το πρόσφατο γεγονός της εισροής νερών σε χώρο εργαστηρίου πληροφορικής, από την πλάκα της στέγης είναι απλά η κορυφή στα προβλήματα που συναντάμε στην καθημερινή μας πραγματικότητα. Οι χώροι απλά δεν επαρκούν. Υπάρχουν εγκατεστημένες αίθουσες προκάτ εδώ και 18 χρόνια που ήρθαν σαν μια προσωρινή λύση και έγιναν η «κανονικότητα». Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν υποσχέσεις και μελέτες για νέα κτίρια οικόπεδα και προτάσεις. Καμία και τίποτα δεν προχώρησε.
Αυτό που βιώνω από τις δημοτικές αρχές είκοσι χρόνια τώρα είναι ότι δρουν σαν διασώστες πρώτων βοηθειών. Κάθε φορά βάζουν ένα τσιρότο κι άλλο τσιρότο και ξανά. Κανένας όμως δεν σκύβει με αγάπη, τόλμη και όραμα για να δώσει μια λύση με προοπτικές και σε βάθος χρόνου.
Ακόμα και στις προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης βλέπαμε συγκροτήματα και σχολικές μονάδες λιγότερο ενεργοβόρα να προκρίνονται και να μπαίνουν μπροστά στην υλοποίηση και ένα σχολείο που τελικά κοστίζει περισσότερο, στις τοπικές αρχές και στον Έλληνα φορολογούμενο, να μένει εκτός σχεδιασμού για την επόμενη φορά. Αλήθεια ποια είναι τα κριτήρια.
Λυπάμαι που στην παρουσίαση που βλέπω παραπάνω αναφέρεστε στο αίτημα για καινούργιο ΓΕΛ στο Βόρειο τμήμα της πόλης της Χίου και δεν μιλάτε καν για το πρόβλημα κτιριακών υποδομών των ΕΠΑΛ της Χίου. Αυτό από μόνο του λέει κάτι.
Το κτιριακό συγκρότημα όλα αυτά τα χρόνια επιβιώνει από την αγάπη των ανθρώπων μαθητών και εκπαιδευτικών που πέρασαν και περνούν από αυτό.
Η τεχνική εκπαίδευση μπορεί να είναι ένας από τους παράγοντες που θα κρατήσει τους νέους στα νησιά μας. Οι υποδομές της (κτιριακές – εξοπλισμοί ) πρέπει να τη βρουν έτοιμη στις προκλήσεις των χρόνων που έρχονται.

Σαράντος Πιτσιλαδής
Πρόεδρος Επιτροπής Αγώνα για τη δημιουργία λυκείου στο βόρειο μέρος της πόλης Χιου
στις 04 Φεβρουαρίου 2021

In reply to by Σταμάτιος Ηλιαδάκης

Επειδή λυπάστε γιατί αναφέρομαι στη δημιουργία ενός νέου γενικού λυκείου στο Βόρειο μέρος της πόλης και όχι στη δημιουργία νέου κτιρίου για την τεχνολογική εκπαίδευση θα σας απαντήσω πως λυπάμαι μιας και κατά την χωροθέτηση των γενικών λυκείων στην πόλη της Χίου όλοι οι αρμόδιοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοπικά αδιαφόρησαν για τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών της περιοχής για την απόφαση των οποίων δεν βλέπω να λυπάστε καθόλου ! Εξάλλου το 2002 στο κτιριακό συγκρότημα της τεχνικής εκπαίδευσης έγιναν παρεμβάσεις αξίας 2.000.000 ευρώ! Μου κάνει εντύπωση όταν το κτίριο που παρά την επισκευή του και νομίζω την αντισεισμική του στήριξη βάζει νερά η οροφή του και επιβιώνει από την αγάπη των ανθρώπων του !!! Επειδή και κατά το παρελθόν το αίτημά μας είχε αντιμετωπίσει παρόμοια συμπεριφορά από συνδικαλιστή εκπαιδευτικό της τεχνικής εκπαίδευσης που και σήμερα κατέχει υψηλή θέση στην εκπαίδευση του νησιού σταματήστε την αντιπαράθεση! Τα λάθη του παρελθόντος όσων διαχειρίστηκαν την χωροθέτηση των γενικών λυκείων! Τα προβλήματα και οι ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών μας δε μπορούν να γίνουν κατανοητές από τη λογική σας και αντιμάχεστε ένα αίτημα καθολικό των κατοίκων του Βόρειου τμήματος της πόλης μας!! Λυπάμαι!

Σαράντος Πιτσιλαδής
Πρόεδρος Επιτροπής Αγώνα για τη δημιουργία λυκείου στο βόρειο μέρος της πόλης Χιου
στις 04 Φεβρουαρίου 2021

In reply to by Σαράντος Πιτσιλαδής

Θα πρότεινα σαν λυση του προβλήματό σας να μεταφερθεί στο Βόρειο τμήμα της πόλης ένα από τα ΓΕΛ 1ο και 3ο που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο που κατασκευάστηκε για πολυκλαδικό στο νότιο τμήμα της πόλης ! Διαθέτει όλες τις υποδομές για να λειτουργήσει σχολείο τεχνικής εκπαίδευσης και εκεί να μεταφερθεί το ΕΠΑΛ!!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΔΝΤΗΣ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ
στις 04 Φεβρουαρίου 2021

In reply to by Σαράντος Πιτσιλαδής

Αγαπητέ κύριε Σαράντο !
Για το θέμα που επί σειρά ετών αγωνίζεστε, όπως λέτε επιτρέψετε μου να πω ότι το προσεγγίζεται πολύ επιδερμικά και χωρίς ορθολογισμό. Δικαίωμά σας φυσικά. Σας υπενθυμίζω ότι όντως το συγκρότημα που σήμερα φιλοξενεί τα 1ο &3ο Γενικό Λύκειο, για κτήριο ΕΠΑΛ, τότε Τ.Ε.Λ. είχε σχεδιαστεί και για εκείνου τις ανάγκες προοριζόταν ( Τόσο για τα Θεωρικά όσο και τα Εργαστηριακά του Μαθήματα). Όμως τότε, δεδομένουκαι του νεοϊδρυθέντος Ε.Π.Λ.(Πολυκλαδικού), όσοι "ήταν στα πράγματα" έκριναν ότι του έπεφτε πολύ του Τεχνικού(!), και με συνοπτικές διαδικασίες του το άρπαξαν... Όσο για το ποσό που δόθηκε τότε (2002) όπως λέτε, ήταν όντως έτσι, μόνο πού το ποσό ήταν σε δραχμές, μια και το ευρώ δεν το είχαμε ακόμα. Το όποιο ποσό εντούτοις διατέθηκε δαπανήθηκε κυρίως για την στατική θωράκιση του κτηρίου που την είχε άμεση ανάγκη μια και όπως είπα είναι κατασκευής πριν του 1936. ( Η θεμελίωση του έγινε την ίδια μέρα με τα εγκαίνια του Κήπου του Κανάρη. 19-6-1927). Μια παρατήρηση ακόμα. Πολλά σχολικά κτήρια που παραδόθηκαν κατά τα επόμενα από το έτος που αναφέρατε και έκτοτε, απαίτησαν πολύ μεγαλύτερα ποσά για να διορθώνονται οι κατασκευαστικές τους ελλείψεις και οι κακοτεχνίες τους, μην σας εκπλήσσει λοιπόν για την επικαιροποίηση ενός αιτήματος που ποτέ κανένας δεν έσκυψε εμπεριστατωμένα πάνω του. Επί Γεωργίου Καλουτά κτίστηκε το κτήριο του Ε.Κ. Τα θέματα μας έκτοτε, μας τα λύνουν με εμβληματικές λύσεις και με περισσεύματα κονδυλίων. Ευελπιστούμε στο εγγύς μέλλον και συνεχίζομε να ζητάμε ότι ζητάμε για το καλό των μαθητών μας... Θα μπορούσα τέλος να συμφωνήσω μαζί σας ώστε να μεταφερθεί Λύκειο ή Λύκεια αν υπάρχουν φυσικά οι απαραίτητες υποδομές εκεί που λέτε. Όμως φανταστείτε στις μέρες μας αν μπορεί να διατεθεί τέτοιο μεγάλο ποσό για μια εκ θεμελίων κατασκευή ενός σύγχρονου διδακτηρίου. Θα μπορούσαμε να προτείναμε κι εμείς και να επιμένουμε σε μία τέτοια λύση για νέο χτίριο για το ΕΠΑΛ όμως αντιλαμβανόμαστε. Φοβόμαστε όμως ότι αυτό θα ήταν αφενός χρονοβόρο, δεν θα μας έλυνε άμεσα το πρόβλημα και κυρίως ότι θα χαρακτηριστούμε και εκ νέου γραφικοί. Πραγματική ανάγκη για εκ θεμελίων κατασκευή σύγχρονου διδακτηρίου την έχει η Επαγγελματική Εκπαίδευση στην πόλη μας. Το είπαμε και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε… Όμως ζητάμε κάτι ποιο εφικτό και άμεσο ως λύση ενώ δεν σταματάμε να υπομιμνήσκομε το τι θα αποτελούσε τη δίκαιη, μόνιμη, επιβεβλημένη αλλά και σωστή λύση. Ζητάμε άμεσα ενεργειακή αναβάθμιση, επισκευές, εσωτερικές και εξωτερικές επεμβάσεις, επέκταση και σύγχρονες υποδομές. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι λόγοι που κάνει ανέφικτο το αίτημα σας και που ευχαρίστως μπορούμε αν θέλετε να κουβεντιάσομε αλλά κατ' ιδίαν... Πιστεύω πάντως ότι αν είχατε μια καλύτερη ενημέρωση και προσέγγιση σφαιρικά επί του θέματος παράλληλα με εποπτεία προς τα που πρέπει να πάει και στη χώρα μας η εκπαίδευση των μαθητών μας ίσως το θέμα να το προσεγγίζατε από άλλη βάση και το αίτημα σας να έχουμε Λύκειο στα Βόρεια να είναι αυτό που πραγματικά λείπει από τη Χίο. Αυτό που πρέπει να θεωρείται αυτονόητο και που το συναντάμε στην Ευρώπη όπου έχουμε επισκεφτεί σχολεία με τα προγράμματα ERASMUS και όχι μόνο και όπου έχουμε πάει. Είμαι επαναλαμβάνω πρόθυμος για ένα εμπεριστατωμένο διάλογο μαζί σας ,το σχολείο μας το ξέρετε. Σας περιμένω...

Σαράντος Πιτσιλαδής
Πρόεδρος Επιτροπής Αγώνα για τη δημιουργία λυκείου στο βόρειο μέρος της πόλης Χιου
στις 05 Φεβρουαρίου 2021

In reply to by ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β…

Κύριε Βούκουνα , αν το αίτημα όλης της κοινωνίας του Βόρειου τμήματος της πόλης εσείς θεωρείται πως το έχει επιδερμικά και χωρίς ορθολογισμό προσεγγίσει σας αφήνω να σας κρίνει όποιος όποιος από τους κατοίκους διαβάσει τα σχόλιά ενός εκπαιδευτικού! Από την άλλη δεν έχετε καταλάβει πως βρισκόμαστε σε ένα χώρο που διατυπώνουμε τα αιτήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητά μας μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και όχι για να επιτιθέμεθα στα αιτήματα άλλων φορέων ή συμπολιτών μας τα οποία θεωρούμε πως δεν εξυπηρετούν τις δικές μας προτεραιότητες! Λυπάμαι! Σας είπα πως δικοί σας άνθρωποι το έχουν ξανακάνει στο παρελθόν! Κύριε Βούκουνα οι ανάγκες και οι προτεραιότητες του καθενός θα εξεταστούν, θα κριθούν και θα μπούνε σε σειρά πραγματοποίησης από εκείνους που είναι αρμόδιοι! Το ποιος έχει μεγαλύτερες ανάγκες και ποιος είναι περισσότερο αδικημένος θα το κρίνουν εκείνοι!! Και γιατί να μην αποφασίσουν να γίνουν και τα δύο σχολεία; Μην ευτελίζετε τον διάλογο! Και μην ξεχνάτε πως στο μισό μέρος της πόλης της Χίου που υπάρχουν 15 σχολεία των δύο βαθμίδων και κανένα ΓΕΛ δαπανώνται από την πολιτεία 1.000.000 ευρώ για τις μετακινήσεις των παιδιών από και προς τα γενικά λύκεια και όχι μόνο!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΔΝΤΗΣ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ
στις 05 Φεβρουαρίου 2021

In reply to by Σαράντος Πιτσιλαδής

Κύριε Πιτσιλαδή, θα έπρεπ εξ αντικειμένου να γνωρίζατε ότι τα σχολεία χτίζονται με συγκεκριμένους όρους και προδιαγραφές και με περιβαλλοντικές μελέτες κυρίως και όχι δίπλα, κοντά, πλάι μας, έτσι γιατί κάποιοι το απαιτούν έστω αν είναι οι πολλοί ή οι λίγοι. Όντως όλοι κρινόμαστε και όντως τα αιτήματα αφού ακουστούν, αξιολογηθούν ανάγκες και γνώμες, οι ειδικοί τα ιεραρχούν. Άλλωστε το είπα, για μένα, το που θα πάει ένα Λύκειο, δεν είναι το μείζον ή σημείο αντιλεγόμενο. Αν αφήνατε την εμπάθεια κατά μέρος και διαβάζατε λίγο πιο προσεκτικά τα όσα γράφω θα το εντοπίζατε. Ας κλείσουν ένα ή δύο Γυμνάσια ή και Γενικά Λύκεια , αυτό εσάς δε σας νοιάζει, αρκεί κάπου κοντά σας να έρθει ένα Λύκειο δεν προτείνεται ούτε όμως το πώς, ούτε το πού... Υπερτονίζεται το κόστος μεταφοράς των μαθητών από και προς την πόλη προς και από το Χριστό και παραβλέπεται ότι και στην Καλλιμασιά πάνε παιδιά από τα Νένητα, γιατί να μην ζητάνε και εκεί ένα Λύκειο τότε, κατά καιρούς τα παιδιά από τα Νένητα ήταν πιο πολλά από τα παιδιά της Καλλιμασιάς, επίσης το ίδιο και στο Πυργί , Λύκειο κι εκεί λοιπόν, και γιατί όχι και προς τα εκεί από ένα ΕΠΑΛ στο ΕΠΑΛ Χίου έρχονται παιδιά από Μεστά από Πυργί από Νένητα … Δε χτίζονται όμως έτσι άντε, τα σχολεία... Τελικά ποιός ευτελίζει το διάλογο όταν επιμένετε να λέτε ότι θέλετε ένα σχολείο εντός της πόλης και όχι ένα σύγχρονο Σχολείο όπως το επιτάσσουν οι ανάγκες – σας τις είπαμε– στον πλέον κατάλληλο χώρο που ίσως ούτε Βόρεια ούτε Νότια είναι, ούτε καν τα εξετάζεται αυτά όπως φαίνεται, αλλά απλά προβάλλεται απλά το, ότι αφού τα έχουν εκεί θέλουμε κι εμείς εδώ. Ευτυχώς που όπως λέτε αυτά τα κρίνουν οι πλέον αρμόδιοι. Προς αυτούς εκεί κατευθύνονται και τα δικά μας αιτήματα. Δεν νομίζω εντούτοις να μας χωρίζει κάτι. Ας ενώσουμε τη φωνή μας για να δώσουμε στα παιδιά μας ότι έχουν ανάγκη. Το συνεχώς μειούμενο μαθητικό δυναμικό ως μέλλον έχει την απόγνωση. Ας μην προβάλλομε το ποιος έχει τη δυναμική να κάνει το καπρίτσιο του. Κανένας δε θα χαρεί αν κλείσουν δύο Γυμνάσια και δύο Λύκεια για να γίνει ένα έστω και Βόρεια για να ικανοποιηθούν μικροεγωισμοί, γιατί τέτοιοι υποβάλλουν αυτό το αίτημα . Βόρεια ή Νότια κάποιοι μαθητές θα μετακινούνται και αυτό πάντα θα κοστίζει στο κράτος όσο ακόμα μπορεί να αντέχει το κόστος μετακίνησης, σε κάποιες περιπτώσεις πληρώνει και ΤΑΞΙ. Αν επιμένετε να μην καταλαβαίνεται τότε θα πω κι εγώ λυπάμαι αλλά επειδή υπάρχουν πολύ σοβαρότερα ζητήματα για τις ανάγκες της εκπαίδευσης θα ασχοληθώ μόνο με αυτά. Εντούτοις η πρόσκληση ισχύει…

Σαράντος Πιτσιλαδής
Πρόεδρος Επιτροπής Αγώνα για τη δημιουργία λυκείου στο βόρειο μέρος της πόλης Χιου
στις 05 Φεβρουαρίου 2021

In reply to by ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β…

Kύριε Βούκουνα συνεχίζετε να επιτίθεστε χρησιμοποιώντας λέξεις όπως εμπάθεια, μικροεγωισμός!! Δεν γνωρίζετε τη λέξη χωροταξία!! Την έχει καταστρατηγήσει στη δημιουργία σχολείων ο κλάδος σας! Τ αυπόλοιπα επιχειρήματά σας περί άλλων σχολείων και μεταφοράς των λίγων μαθητών που μεταφέρονται είναι άστοχα και άνευ αντικειμένου! εδώ τελειώνε ο διάλογός μας μιας και δε βρίσκουμε άκρη! Νομίζετε πως είστε το κέντρο το κόσμου! Αυτό μάλιστα λέγεται εγωισμός!!!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΔΝΤΗΣ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ
στις 05 Φεβρουαρίου 2021

In reply to by Σαράντος Πιτσιλαδής

O κλάδος μας όντως έχει και Αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς και άλλους πιο ειδικούς που μπορούν να αποφαίνονται και για χωροτάκικό σχεδισμό .

_Περιοριζόμαστε όμως σε θέματα που μας καίνε. Τωρα εσείς ως τι μιλάτε ως κάτοικος περιοχής, ως γονέας ή ως ειδικός χωροτάκτης; Μήπως να ψάξετε στον καθρέπτη σας να δείτε ποιόν θεωρείται κέντρο του κόσμου και εγωιστή; Τα περί θέσης Λυκείου πάντως δεν τα άνοιξα εγώ ούτε με αφορούν, ούτε φταίω αν άλλα γράφω και άλλα καταλαβαινεται και εκφράζεσται με τέτοιο υποτιμητικό και απρεπή τρόπο ομολογουμένως... Είπαμε ο καθένας κρίνεται...Αλλά ας μπει μια τελεία κάπου όμως...

Σταμάτιος Ηλιαδάκης
Εκπαιδευτικός 1ου ΕΠΑΛ Χίου.
στις 04 Φεβρουαρίου 2021

In reply to by Σαράντος Πιτσιλαδής

Κύριε Πιτσιλαδή μάλλον θα πρέπει να διαβάζεται ποιο προσεχτικά τα κείμενα.

Δεν λυπάμαι γιατί κάποιος συμπολίτης μου ζητάει και διεκδικεί κάτι . Ο κάθε ένας σε μία διαβούλευση μπορεί να διεκδικεί και να ζητάει ότι νομίζει δίκαιο και ορθό.

Έγραψα λοιπόν: «Λυπάμαι που στην ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ που βλέπω παραπάνω αναφέρεστε στο αίτημα για καινούργιο ΓΕΛ στο Βόρειο τμήμα της πόλης της Χίου και δεν μιλάτε καν για το πρόβλημα κτιριακών υποδομών των ΕΠΑΛ της Χίου. Αυτό από μόνο του λέει κάτι. »

Μιλάω λοιπόν για την παρουσίαση με μορφή power point της περιφέρειας στον παρακάτω σύνδεσμο (https://www.e-pepba.gr/sites/default/files/2021-01/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CC%81%CE%B1.pptx) που αναφέρει ενδεικτικά απ’ όσο καταλαβαίνω κάποια προτεινόμενα έργα.

Εσείς απλά γράψατε το αίτημα σας δεν κάνατε καμία παρουσίαση.

Σε όσα λέτε για το πόσα δόθηκαν το 2002 ένα ξέρω ότι στο σεισμό του Νοεμβρίου το σχολείο έμεινε μία βδομάδα κλειστό για περαιτέρω έλεγχο.
Τα νερά στα εργαστήρια πληροφορικής είναι πραγματικότητα, όπως πραγματικότητα είναι και τα προκατ 18 χρόνια.
Πρωτίστως λοιπόν υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, υπάρχουν θέματα οικονομικού κόστους καθώς και θέματα βιωσιμότητας.
Όπως αναφέρεται και από άλλο συμμετέχοντα στην κουβέντα η ασφάλεια πρέπει να είναι η πρώτη μέριμνα σε ένα σχεδιασμό.
Τα κτίρια ασφυκτιούν, τα πληρώνουμε χρυσά και θα τα πληρώνουμε συνέχεια αν δεν ενταχθούν τουλάχιστον σε κάποια ενεργειακή αναβάθμιση και δεν υπάρξει κάποια επέκταση.

Ας είμαστε λοιπόν ποιο προσεχτικοί.

Γεώργιος Αυγουστίδης
ΕΥΔ Ε.Π. ΠΒΑ
στις 04 Φεβρουαρίου 2021

In reply to by Σταμάτιος Ηλιαδάκης

Καλησπέρα κύριε Ηλιαδάκη και ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στη διαβούλευση. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το σημείο της παρουσίασης που αναφέρεστε παραθέτει τα αιτήματα των πολιτών σε σχέση με την εκπαίδευση που καταγράφηκαν (μέχρι τη στιγμή που έγινε η παρουσίαση) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα postare.gr. Δεν εκφράζονται οι προτάσεις της Περιφέρειας ή οποιουδήποτε άλλου φορέα.

Σταμάτιος Ηλιαδάκης
Εκπαιδευτικός 1ου ΕΠΑΛ Χίου.
στις 04 Φεβρουαρίου 2021

In reply to by Γεώργιος Αυγουστίδης

Ευχαριστώ κύριε Αυγουστίδη. Έτσι τα πράγματα μπαίνουν σε μία σειρά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΔΝΤΗΣ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ
στις 04 Φεβρουαρίου 2021

Αγαπητοί κύριοι!
Αφού σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μας δίνετε. Ως Δντής του 1ου ΕΠΑΛ Χίου καταθέτω τις παρακάτω απόψεις :
1. Η Επαγγελματική εκπαίδευση στη Χίο στεγάζεται σε κτίριο που στερείται βασικών υποδομών ώστε να επιτρέπει στην εξέλιξη και στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας που καλείται να επιτελέσει τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
2. Κατά το παρελθόν είχαν κατατεθεί σχέδια για κατασκευή ενός χώρου αντάξιου με τις απαιτήσεις μιας τέτοιας μονάδας άλλα τίποτα δεν υλοποιήθηκε. Η Μυτιλήνη μέσα στην πόλη διαθέτει δύο ΕΠΑΛ σε αντίθεση με τη Χίο που διαθέτει ένα στο οποίο λειτουργούν για τη Β τάξη 7 από τις προβλεπόμενες 9 ειδικότητες και για την Γ τάξη 13 από τις συνολικά 35 ειδικότητες. Ενώ τα ΕΠΑΛ έχουν την δυναμική να λύσουν πολλά προβλήματα τόσο στην εκπαίδευση όσο στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας αλλά και στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στερεότυπες αντιλήψεις τα καθηλώνουν. Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί την λειτουργία ενός ακόμα ΕΠΑΛ στο κέντρο με λειτουργία ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στο 1ο ΕΠΑΛ Χίου αλλά και στη νότια Χίο τη λειτουργία ενός ΕΠΑΛ και όχι την συσσώρευση μαθητικού δυναμικού στα Γενικά Λύκεια . Το θέμα αυτό μπορεί να αναπτυχθεί διεξοδικά άλλη στιγμή
3. Στο κτήριο που σήμερα στεγάζεται η Επαγγελματική Εκπαίδευση στην πόλη της Χίου δεδομένου ότι είναι παλαιάς κατασκευής απαιτείται :
I. Άμεση ενεργειακή αναβάθμιση με ότι αυτή συνεπάγεται (εξωτερικά και εσωτερικά).
II. Αντικατάσταση λόγω εκτεταμένης φθοράς στις πλάκες των δαπέδων και των κλιμακοστασίων.
III. Στεγάνωση όλης της οροφής λόγω εισροής υδάτων. Το πρόβλημα εντείνεται στην Βόρεια πλευρά του διδακτηρίου . Σε κάθε βροχόπτωση τρία εργαστήρια πληροφορικής και δύο αίθουσες διδασκαλίας καθίστανται ανενεργές με μεγάλες επισφάλειες και στον εξοπλισμό που διαθέτουν.
IV. Ανάγκη άμεσης επέκτασης του συγκροτήματος που θα περιλαμβάνει εργαστηριακούς χώρους (ωριμάζει μελέτη με ευθύνη του Δήμου Χίου) και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
V. Το κτήριο έχει τις προϋποθέσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στην ταράτσα που διαθέτει ώστε να καταστεί ενεργειακά αυτόνομο.
4. Για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών απαιτείται αφενός η ένταξη του έργου σε μεγάλο έργο και η εκπόνηση μελέτης και άμεση εκτέλεση γιατί ο χρόνος λειτουργεί αντίστροφα…
5. Το Εργαστηριακό Κέντρο Χίου αν και συστεγάζεται στον ίδιο χώρο επειδή έχει την αυτοτέλεια του θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση.

Παναγιώτης Μιχ. Γιαννιόγλου
Δημότης κάτοικος Τοπικής Κοινότητας
στις 04 Φεβρουαρίου 2021

Μια Κοινωνική Ευρώπη οφείλει να εστιάζει στις μονάδες της κοινωνίας που είναι οι οικογένειές και φυσικά στις Τοπικές Κοινότητες (χωριά) στα οποια συνεχίζει να δραστηριοποιείται ενας σημαντικός αριθμός νέων στην ηλικία ατόμων, με τις οικογένειές τους.
Οι μικρές λοιπόν, αυτές μονάδες της κοινωνίας αξίζει να απολαμβάνουν στο μέγιστο βαθμό, τα ευεργετήματα μιας ευνομούμενης πολιτείας. Ένα από αυτά είναι είναι και η δωρεάν εκπαίδευση σε αξιοπρεπείς όμως δομές με σύγχρονες εγκαταστάσεις και προύποθεσεις λειτουργίας που εναρμονίζονται με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά και κτηριολογικα πρόγραμματα .
Στην Τ.Κ. Παρακοιλων λειτουργεί Νηπιαγωγείο με υποχρεωτική τάξη προνηπιακής εκπαίδευσης σε χώρο του Δημοτικού Σχολείου και φυσικά ο χώρος αυτός λείπει και από το Δημοτικό Σχολείο, η Δ/νση του οποίου, περιορίζει τη λειτουργία του στους υπόλοιπους χώρους.
Ουσιαστικά λοιπόν σε ένα ενιαίο χώρο (τάξη λιγων τμ που κατασκευάστηκε πριν 8-10 δεκαετίες) για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες μιας τάξης Δημοτικού, καλείται να λειτουργήσει ένα σύγχρονο, σε απαιτήσεις, 2θ Νηπιαγωγείο και να καλύψει ανάγκες παιχνιδιού, εστίασης, ύπνου, πολυχώρου δραστηριοτήτων για 20 περίπου νήπια και δύο νηπιαγωγών.
Η πιθανή σχεδίαση για κατάργηση του νηπιαγωγείου και μεταφοράς του σε αντίστοιχο γειτονικής περιοχής, μόνο άστοχη και ανεδαφική μπορεί να θεωρηθεί καθ' όσων, όπως ανέφερα και παραπάνω, η ενίσχυση της οικογένειας σε αγροτικές κοινωνίες που διατηρούν ζωντανή και αναβαθμίζουν την Ελληνική ύπαιθρο, πρέπει να είναι το ζητούμενο μιας Κοινωνικής Ευρώπης.
Για την κατασκευή νέου νηπιαγωγείου υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην αυλή του κτιριακού συγκροτήματος του σχολείου.
Μια μελέτη χρειάζεται και η διάθεση της πολιτείας να στρέψει το βλέμμα της σε όλες τις γωνιές της υπαίθρου.

Ευάγγελος Παυλής
Διδάκτωρ-ερευνητής Γεωγραφίας
στις 08 Φεβρουαρίου 2021

Στο πλαίσιο της ευρύτερης και ολοκληρωμένης αναβάθμισης των σχολείων θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βάση στην άσχημη κατάσταση αρκετών εξωτερικών σχολικών χώρων, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δεν πληρούν βασικές παιδαγωγικές προϋποθέσεις (ευπρεπείς και καθαρές αυλές με εκπαιδευτικούς κήπους, λειτουργικά όργανα παιδικής χαράς, πράσινο, χρώματα, προσωπικότητα, κλπ και όχι με «τσιμέντο» και διαλυμένους εξοπλισμούς).

To γεγονός αυτό έχει άμεση και έμμεση επίδραση στην ψυχοσύνθεση των παιδιών, ειδικά αυτής της ηλικίας. Το σχολείο, ως εμβληματικό οικοδόμημα της κοινότητας (βάσει του ρόλου του), δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απλό κτήριο που πρέπει να πληροί κάποιες προδιαγραφές, αποκομμένο από τους αύλειους χώρους του, αλλά ως μια «ζωντανή» ολότητα και ως ένα σημαντικό περιβάλλον μάθησης, στο οποίο να δίνεται έμφαση τόσο στην αισθητική όσο και στη λειτουργικότητα κάθε πτυχής του, με στόχους τη γνώση, τη δράση και τη συμμετοχή και απώτερο σκοπό την καλλιέργεια συνείδησης.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθεί ή να ενεργοποιηθεί μια ανάλογη επιτροπή καταγραφής, αξιολόγησης και προτάσεων (που θα υποβληθούν στα αντίστοιχα προγράμματα).

Γεώργιος Παντελίδης
Δ/ντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου Χίου
στις 08 Φεβρουαρίου 2021

In reply to by Ευάγγελος Παυλής

Συγχαρητήρια για το εύστοχο σχολιό σας κύριες Παυλή οι εξωτερικές αυλές των σχολείων δεν είναι μόνο γήπεδα αθλοπαιδειών είναι ένα χώρος πολλαπλών δράσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινότητας και οι παρεμβάσεις σε αυτές αποτελούν προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική κοινόητα αλλά και την τοπική κοινωνία ευρύτερα. Θα μπορέσαμε να προσθέσουμε και στην αναβάθμισης του μικροκλίματος του περιβάλλοντος του σχολείου .
https://www.google.gr/maps/place/1%CE%BF+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5i%CE%BF+%CE%92%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85/@38.4026063,26.1208629,88m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x14bb661d105d8cd7:0x66015bfaf3a4efa1!2zMc6_IM6UzrfOvM6_z4TOuc66z4wgzqPPh86_zrvOtWnOvyDOks-Bzr_Ovc-EzqzOtM6_z4U!8m2!3d38.4026796!4d26.1211566!3m4!1s0x14bb661d105d8cd7:0x66015bfaf3a4efa1!8m2!3d38.4026796!4d26.1211566?hl=el
Γ. Παντελίδης
Δ/ντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου

Νικόλαος Ζαφειρίου
Σύλλογος διδασκόντων Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης
στις 18 Φεβρουαρίου 2021

Ψήφισμα του Συλλόγου Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης
Η μουσική αγωγή στη δημόσια εκπαίδευση βρήκε την έκφρασή της μέσα από τον θεσμό των μουσικών σχολείων, στοχεύοντας στην αισθητική και πνευματική καλλιέργεια των μαθητών. Η ύπαρξη ενός μουσικού σχολείου σε οποιοδήποτε νομό της Ελλάδας είναι μείζονος σημασίας γιατί ένα μουσικό σχολείο:
α) Συμβάλλει στην καλύτερη νοητική ανάπτυξη των μαθητών, αφού η δύναμη της μουσικής καλλιεργεί γενικότερα την αισθητική τους αλλά και τις επιδόσεις τους σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (όπως δείχνει πλήθος εκπαιδευτικών ερευνών).
β) Ενεργεί θετικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών καθώς τα προγράμματα σπουδών των μουσικών σχολείων συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως είναι η αυτοπειθαρχία, η αυτοεκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός, η ομαδικότητα κ.α.
γ) Είναι ένα σχολείο με έντονη εξωστρέφεια και σε συνεχή αλληλεπίδραση με την κοινότητα.
Ανάγκες και πραγματικότητα:
Αυτήν την στιγμή το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης συστεγάζεται με ένα σχολείο γενικής παιδείας που, παρά την συνθήκη συστέγασης, το άλλο σχολείο καταλαμβάνει το 85% του κτιρίου με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη χώρων για την ομαλή διεξαγωγή του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού μας έργου. Η φυσιογνωμία του σχολείου και η φύση των αντικειμένων που διδάσκονται απαιτούν πολλούς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως προβλέπεται από την Πολιτεία. Για το παρόν μαθητικό δυναμικό του σχολείου (130 μαθητές) απαιτούνται, τουλάχιστον, 35 αίθουσες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο είναι χρόνια και πολλαπλώς καταγεγραμμένα, χωρίς ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς για την επίλυση τους.

Στην παρούσα φάση, τη στιγμή που ο Δήμος Μυτιλήνης δρομολογεί την μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στον ΟΑΕΔ - παρόλη την ανεπάρκεια και ακαταλληλότητα των προτεινόμενων χώρων και παρά τα συνεχή υπομνήματα από την μεριά του σχολείου και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων- είναι και θα πρέπει να αποτελέσει, περισσότερο από ποτέ, προτεραιότητα να φτιαχτεί η δική του στέγη, με τους όρους που προβλέπονται για όλα τα Μουσικά Σχολεία με στόχο την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών που επιθυμούν να λαμβάνουν δημόσια και δωρεάν μουσική παιδεία.
Με μια βαριά ιστορία αρνητικών μέτρων και αποφάσεων εις βάρος του σχολείου- και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας για ίση μεταχείριση των συστεγαζόμενων σχολείων- καθυστερήσεων και ακατάλληλων επιλογών, έχουμε φτάσει να αποτελεί κανονικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία η παραμονή σε λυόμενα που στάζουν, σε αποθήκες, στους διαδρόμους, στον αύλειο χώρο.
Οι λύσεις που έχουν προταθεί από τον σύλλογο διδασκόντων για την ανέγερση του νέου Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης είναι οι εξής:
α) Σε οικόπεδο της Βαρειάς, χαρακτηρισμένο από το ΓΠΣ για γυμνάσιο και λύκειο.
Ο Δήμος Μυτιλήνης έχει ομόφωνα αποφασίσει την αγορά του οικοπέδου για το Μουσικό Σχολείο (αρ.απόφασης 434/5-8-2019), όμως δεν έχει προχωρήσει καμία διαδικασία παρόλο που ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έστειλε επιστολή σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ζητώντας την άμεση απαλλοτρίωση του οικοπέδου.
β) Στην έκταση του πρώην ΚΥΤ Μόριας.
Στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών μέτρων και ανάπλασης του χώρου, έχει γίνει ήδη η πρόταση από τη σχολική κοινότητα να ανεγερθεί το νέο μουσικό σχολείο. Τονίστηκε βέβαια από τους αρμόδιους φορείς, ότι πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία (από τις αδειοδοτήσεις και τις παραχωρήσεις της έκτασης μέχρι την τελική ανέγερση).
Μεσοπρόθεσμες λύσεις έως την ανέγερση νέου κτιρίου:
Με βάση τα παραπάνω, ο σύλλογος διδασκόντων έχει επίσης προτείνει λύσεις για την άμεση βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου αλλά και για την εξάλειψη των προβλημάτων συστέγασης με ένα σχολείο γενικής παιδείας:
α) Ορθολογικότερη χρήση του κτιριακού αποθέματος του Δήμου
Θα μπορούσαν οι διοικητικές υπηρεσίες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ελευθερώσουν ολόκληρο τον 2ο όροφο του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας και να μεταφερθεί εκεί- 700 μέτρα νοτιότερα- το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης. Έτσι, λύνεται το πρόβλημα της συστέγασης και το 5ο Γυμνάσιο / 5ο Λύκειο (αλλά και το 3ο δημοτικό που εξυπηρετεί τον ίδιο, χωροταξικά, μαθητικό πληθυσμό) θα βρίσκονται σε ενιαίο σχολικό χώρο. Εξαφανίζεται, με τον τρόπο αυτό, κάθε είδους όχληση για την οποία, καθημερινά, γίνονται αναφορές από το συστεγαζόμενο σχολείο σε όλους τους φορείς.
β) Ανακατανομή αιθουσών στο υπάρχον σχολικό συγκρότημα
Η σύννομη και προβλεπόμενη κατανομή αιθουσών στο υπάρχον κτίριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις λειτουργίας συστεγαζόμενων σχολείων, είναι η μόνη άμεση, δίκαιη και χωρίς κόστος για το ελληνικό δημόσιο, λύση στο πρόβλημα, έως την ανέγερση του νέου κτιρίου.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου Δ.Σ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
στις 18 Φεβρουαρίου 2021

Απευθυνόμαστε στην Υπηρεσία σας και υποβάλλουμε τις παρακάτω προτάσεις ως Σύλλογος Γονέων των Μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πλωμαρίου Λέσβου.
Από το χρόνο κατασκευής του ως άνω σχολικού κτιρίου δεν πραγματοποιήθηκε σε αυτό καμία σημαντική και ουσιαστική παρέμβαση, πέραν διαφόρων κατά καιρούς επιφανειακών και επουσιωδών εργασιών συντήρησής του. Πλην όμως τα σχολικά κτίρια θα έπρεπε να αποτελούν κορυφαία δείγματα αρχιτεκτονικής και περιβαλλοντικής μελέτης, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη το βασικό παιδαγωγικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ανθρωπιστικό σκοπό τους.
Μόλις πρόσφατα ξεκίνησαν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισής του, πλην όμως με πολλά αρνητικά σημεία. Η μελέτη της ενεργειακής του αναβάθμισης ουδόλως ανταποκρίνεται στον ουσιαστικό σκοπό της, αφού για παράδειγμα η πηγή θέρμανσης του σχολείου από καυστήρα πετρελαίου εξελίχθηκε σε … « καυστήρα πετρελαίου». Ή ο ελαιοχρωματισμός του κτιρίου, αντί να μελετηθεί και να γίνει με τρόπο που να εξάπτει την φαντασία, την ενέργεια, τη διάθεση των μαθητών, αντιθέτως παρέμεινε σε ένα μουντό, μονότονο χρώμα που περισσότερο θυμίζει νοσοκομειακό κτίριο ή κτίριο δημόσιας υπηρεσίας, παρά σχολική μονάδα και δη δημοτικό σχολείο, με ότι αυτό θα έπρεπε να σημαίνει. Περαιτέρω, ενώ παρά τις πλείστες προσπάθειες για βελτίωση/ διαμόρφωση του αύλειου χώρου, αυτός δυστυχώς παραμένει ένας αδιάφορος υπαίθριος χώρος, με τσιμέντο ή και χαλίκια, με πολλά εν δυνάμει επικίνδυνα σημεία, και χωρίς κανέναν κατάλληλο χώρο άθλησης.
Ο Σύλλογός μας πολλάκις έχει απευθυνθεί σε δημόσιους φορείς και μάλιστα υπέβαλε και ολοκληρωμένες μελέτες / προτάσεις για βελτιωτικές παρεμβάσεις στο σχολικό κτίριο και στον εξωτερικό του χώρο, ωστόσο μέχρι και σήμερα οι μελέτες αυτές έχουν μείνει στα χαρτιά.
Επειδή θεωρούμε ότι οι σχολικές μονάδες θα έπρεπε να αποτελούν τον πρώτιστο στόχο παρεμβάσεων για τους δημόσιους φορείς, αντιθέτως επί ετών παρατηρούμε μόνο αδιαφορία, εγκατάλειψη και διαρκή διόγκωση των προβλημάτων, επαφιόμενοι μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία (δωρεές κλπ), στη συμβολή του Συλλόγου Γονέων, αλλά και πάλι μόνο για αποσπασματικές παρεμβάσεις.
Για το σκοπό αυτό υποβάλλουμε την ακόλουθη πρόταση με επιμέρους ζητήματα δυνατών βελτιωτικών παρεμβάσεων, που θα θέλαμε να ληφθούν σοβαρά υπόψη:
1) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ήδη με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας, πραγματοποιήθηκε από μηχανικό ολοκληρωμένη μελέτη για τη διαμόρφωση της αυλής του σχολείου με πρόβλεψη εξωτερικών χώρων άθλησης, δημιουργία κήπων, σκέπαστρου για προστασία από την βροχή το χειμώνα και σκίαση το καλοκαίρι, η οποία έχει κατατεθεί στο Δήμο Μυτιλήνης, αλλά μένει ανενεργή λόγω υψηλού κόστους, κατά δήλωση των αρμοδίων του Δήμου.
Στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης, συγκαταλέγεται και η ανάγκη εκβραχισμού/ομαλοποίησης μιας αρκετά μεγάλης βραχώδους και επικλινούς έκτασης του εξωτερικού χώρου, που θα μπορούσε κάλλιστα να διαμορφωθεί σε χώρο αναψυχής, γευματισμού των μαθητών με τραπεζοκαθίσματα (παγκάκια)κλπ, είτε σε χώρο φύτευσης.
2) Στο κτίριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πλωμαρίου συστεγάζεται και το 2ο Νηπιαγωγείο Πλωμαρίου, καταλαμβάνοντας 2 αίθουσες. Πέραν του γεγονότος ότι οι αίθουσες αυτές ουδόλως πληρούν τις ανάγκες των μαθητών του Νηπιαγωγείου, θα μπορούσαν (εάν ήταν διαθέσιμες) να διαμορφωθούν κατάλληλα ως πολιτιστικοί/καλλιτεχνικοί/αθλητικοί χώροι για τους μαθητές του Δημοτικού. Από την άλλη και ο αύλειος χώρος είναι ακατάλληλος για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι προς το σκοπό μετεγκατάστασης του Νηπιαγωγείου, υπάρχει ήδη έτερο κτίριο, εκτός του χώρου του Δημοτικού Σχολείου, που με τις κατάλληλες εργασίες θα μπορούσε να διαμορφωθεί για την εγκατάσταση εκεί των μικρών μαθητών του Νηπιαγωγείου ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για την ανέγερση ενός νέου Νηπιαγωγείου, με τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου.
3) Έτερο πρόβλημα που απασχολεί και μάλιστα σοβαρά το σχολείο μας είναι και η έλλειψη κατάλληλης και ασφαλούς εισόδου των μαθητών σε αυτό. Ειδικότερα, η κεντρική είσοδος του αύλειου χώρου βρίσκεται ακριβώς πάνω σε κεντρική οδό του Πλωμαρίου, και μάλιστα σε δρόμο αυξημένης κίνησης, καθώς από εκεί διέρχονται πλήθος οχημάτων προς τις γύρω αγροτικές περιοχές, αλλά και οχήματα (ιδιωτών ή ασθενοφόρα) από και προς το Κέντρο Υγείας της πόλης. Ενώ δεν πρέπει να παραληφθεί και η καθημερινή διέλευση λεωφορείου μεταφοράς μαθητών από και προς και το 1ο Δ.Σ. Πλωμαρίου, το οποίο στεγάζεται σε κοντέινερ στον αύλειο χώρο των γειτονικών σχολείων του Γυμνασίου και Λυκείου Πλωμαρίου, από το σεισμό του 2017 μέχρι σήμερα.
Θεωρούμε λοιπόν ότι η ανάγκη αλλαγής /μεταφοράς της εισόδου του σχολείου και δημιουργίας ενός κόμβου στο σημείο είναι πρώτιστης σημασίας, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των μαθητών του σχολείου.
4) Άξιο λόγου είναι βεβαίως και το γεγονός ότι στο σχολείο μας δεν υπάρχει πρόβλεψη μετάβασης στον 1ο όροφο για παιδιά ή εκπαιδευτικό προσωπικό με ειδικές ανάγκες. Και ενδεχομένως να μην αποτέλεσε μέχρι στιγμής πρόβλημα, καθώς δεν έτυχε να ανακύψει τέτοια ανάγκη, ωστόσο το σχολείο οφείλει, ανεξαρτήτως υφιστάμενης ανάγκης, να παρέχει αυτές τις διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ, προς διαμόρφωση και της αντίστοιχης συνείδησης στους μαθητές, αφού είναι σημαντικό να αποτελέσει εφόδιο για τη μελλοντική τους ζωή.
5) Τέλος σε συνάρτηση με τις σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού κτιρίου, θα ήταν σημαντική και προς τη σωστή κατεύθυνση η ουσιαστική αλλαγή του τρόπου θέρμανσης του σχολείου, από το παρωχημένο πλέον σύστημα του καυστήρα πετρελαίου σε σύγχρονες και ενεργειακά φιλικές προς το περιβάλλον μορφές θέρμανσης (πχ αντλίες θερμότητας). Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αίθουσες του σχολείου έχουν μεγάλο ύψος και συνεπώς η ενεργειακή κατανάλωση είναι μεγάλη.
Επίσης θα μπορούσαν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά στην ταράτσα του, έτσι ώστε να καταστεί ενεργειακά αυτόνομο.
Άλλωστε δεδομένης της σε παγκόσμιο επίπεδο συζήτησης και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης, τα σχολεία επιβάλλεται να έχουν τον πρώτο λόγο και να αποτελούν παράδειγμα προς την κατεύθυνση αυτή, διαμορφώνοντας παράλληλα στην πράξη την περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΙΠΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
στις 18 Φεβρουαρίου 2021

Πρόταση Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Μυτιλήνης

Το κτιριακό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για την σωστή λειτουργία των σχολείων στον Δήμο Μυτιλήνης και όχι μόνο .
Προτείνουμε στον σχεδιασμό με άμεση υλοποίηση τα εξής :
Την αξιολόγηση των οικοπέδων που ανήκουν στον Δήμο ή στην Περιφέρεια ώστε να κριθεί αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση σχολείων .
Την αναζήτηση μέσω του Γ.Π.Σ των οικοπέδων που είναι χαρακτηρισμένα για ανέγερση σχολείων .
Με δεδομένα τα ανωτέρω να γίνει ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή την αγορά ή απαλλοτρίωση των οικοπέδων που είναι χαρακτηρισμένα από ΓΠΣ για σχολεία .

Στον σχεδιασμό θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ,η Διεύθυνση Αθμιας ,Διεύθυνση Βθμιας ,ο Δήμος ,η Περιφέρεια , η Ένωση ,ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αθμιας ,Σύλλογος Εκπαιδευτικών Βθμιας . Ο σχεδιασμός θα πρέπει με γνώμονα τις ανάγκες της επόμενης 20ετίας (όσο είναι εφικτό αυτό) . Το έργο τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε πολύ σύντομο διάστημα ώστε να ξεκινήσουν το επόμενο στάδια που είναι και το πλέον χρονοβόρο .
Ήδη σαν Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Μυτιλήνης έχουμε στενή συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης και έχουμε ζητήσει από τον Δήμο Μυτιλήνης να σχεδιάσουμε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση τις κτιριακές ανάγκες και την εξεύρεση λύσεων .
Η πρόταση για τις κτιριακές ανάγκες του Δήμου μας είναι η κάτωθι :
Ανέγερση Μουσικού σχολείου
Ανέγερση Ειδικού Σχολείου
Ανέγερση σχολικής μονάδας Βθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της Βαρειάς έως αεροδρόμιο για να καλύψει την περιοχή αυτή
Ανέγερση ή επέκταση σχολικής μονάδα Αθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της Βαρειάς .
Αξιοποίηση του Κατσάνιου για να στεγάσει νηπιαγωγεία ή άλλο σχολείο
Ανέγερση νηπιαγωγείων σε οικόπεδα του Δήμου μέσα στην Μυτιλήνη .
Επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Παναγιούδας.
Ανέγερση Γυμνασίου στην Θερμή ( στεγάζεται σε προκάτ )
Πέρα από τις κτιριακές υποδομές θα πρέπει να δοθεί βάρος στην ανάπλαση των γηπέδων που βρίσκονται στα σχολεία . Πολλά από αυτά έχουν σοβαρά προβλήματα και αποτελούν και πηγές κινδύνου . Με την ανάπλασή τους θα βοηθήσουμε στην άθληση των παιδιών γιατί πολλά από αυτά, τα απογεύματα χρησιμοποιούνται από συλλόγους (basket , volley και άλλα ).
Φυσικά θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις στα υπάρχοντα κτίρια τα οποία χρήζουν άμεσης συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης.
Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει «χθές» και όχι να φτάσουμε τώρα να έχουμε αυτά τα προβλήματα . Όμως με έναν σωστό σχεδιασμό και με πολύ δουλειά και συνεργασία όλων των φορέων μπορούμε να εξαλείψουμε από το μέλλον πολλά από αυτά τα προβλήματα .

ΜΑΡΟΥΣΑ ΤΣΑΧΑΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
στις 18 Φεβρουαρίου 2021

Έχει ο Δήμος εκμεταλλευτεί όλες τις σχολικές υποδομές που έχει στη διάθεσή του και με ποιο τρόπο έχουν συμβάλει οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, όλα αυτά τα χρόνια, στο βαθμό που τους αναλογεί στην αποτελεσματική και δίκαιη διαχείριση του προηγούμενου;

Θα δώσουμε ένα παράδειγμα: Πόσοι γνωρίζουν ότι χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ η αναβάθμιση του 3όροφου Σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας (5ο ΓΕΛ) που κάποτε φιλοξενούσε πάνω από 500 μαθητές, αποκρύπτοντας όμως το γεγονός ότι το εκπαιδευτήριο λειτουργεί ως ξενιστής, αφού όλος ο 2ος όροφος καταχρηστικά καταλαμβάνεται, εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λέσβου;

Διοικητικές υπηρεσίες καταλαμβάνουν Σχολική υποδομή. Την ίδια στιγμή, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης (είναι αδιαίρετο Γυμνάσιο και Λύκειο) που με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία έχει μεγάλες απαιτήσεις σε χώρους και χρήσεις, στριμώχνεται 700 μέτρα βορειότερα, σε ένα σχολικό συγκρότημα (της Χρυσομαλλούσας), στο οποίο καταλαμβάνει μονάχα το 15% των αιθουσών διδασκαλίας σε σχέση με το συστεγαζόμενο 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης. Σημειώνεται ότι το συγκρότημα είναι κατασκευασμένο για να στεγάσει Γυμνάσιο& Λύκειο, όχι 2 Γυμνάσια και ένα Λύκειο. Ατάκτως ειρημένα λυόμενα κλουβιά, μια χαρά στοιβάζουν τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, διότι κρίνονται περισσότερο σημαντικές οι ικανοποιήσεις άλλων αναγκών…

Σαν να μην έφτανε αυτό, ως λύση "ανάγκης", αποφασίστηκε εντελώς αυθαίρετα η μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης σε ένα τμήμα (οικοτροφείο !!!) ενός κτιρίου του ΟΑΕΔ, ιδιοκτησίας του Υπ. Εργασίας (!!!) στην Παναγιούδα Μυτιλήνης, ενώ ήταν γνωστό εκ των προτέρων ότι το συγκεκριμένο τμήμα του κτιρίου είναι ακατάλληλο για τη λειτουργία του ΜΣΜ.

Κανείς δεν σκέφτηκε ότι η λύση είναι μια: Η συστέγαση των 5ου Γυμνασίου και 5ου ΓΕΛ είτε στο κτίριο της Ακαδημίας είτε στο συγκρότημα της Χρυσομαλλούσας (αφού ουσιαστικά εξυπηρετούν μαθητές της αυτής περιοχής), ώστε να μείνει ένα από τα 2 συγκροτήματα για αποκλειστική χρήση από το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης.

Το 4ο πανελλαδικώς αρχαιότερο Μουσικό Σχολείο στην Ελλάδα, ακόμη δεν έχει τη στέγη του. Ένα ειδικών απαιτήσεων Σχολείο, το μοναδικό ίσως στην επικράτεια της Περιφέρειας, που την τελευταία τουλάχιστο πενταετία, έχει παρουσιάσει αύξηση ζήτησης για φοίτηση 35% σε αντίθεση με τα απογοητευτικά δημογραφικά στοιχεία της Περιφέρειάς μας και σε αντίθεση με την απαξίωση που βιώνει από την πολιτεία.

Η τραγωδία έχει συνέχεια: Στο εγκεκριμένο ΓΠΣ της πόλης, υπάρχει μοναδικό και συγκεκριμένο οικόπεδο στο οποίο προβλέπεται ρητά η ανέγερση σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου το 2019, ορθώς, έλαβε ομόφωνα την απόφαση για απευθείας αγορά ή αναγκαστική απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου οικοπέδου και ενέκρινε το ποσό των 600.000€ για την αγορά. Δυστυχώς η απευθείας αγορά του δεν επετεύχθη, αλλά και η αναγκαστική απαλλοτρίωση ποτέ δεν προχώρησε. Από τότε έχει παρέλθει περισσότερο από 1,5 έτος. Συνεπεία των ανωτέρω, ο περαιτέρω στραγγαλισμός και απαξίωση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης και η αναπόφευκτη μαθητική διαρροή στις λυκειακές τάξεις.

Πριν εξάγετε συμπεράσματα, ενημερωθείτε για τον θεσμό των Μουσικών Σχολείων και τον τρόπο λειτουργίας στους υπόλοιπους νομούς της Ελλάδας.

Ζητάμε:

1) Άμεση έναρξη των διαδικασιών απαλλοτρίωσης του οικοπέδου στη Βαρειά Μυτιλήνης και συγκρότησης του φακέλου δημόσιας σύμβασης για την ανέγερση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης. Εξέταση της δυνατότητας ανέγερσης και του Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης στο ίδιο οικόπεδο και χρηματοδότηση όλων αυτών από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

2) Άμεση απομάκρυνση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου από το σχολικό κτίριο της «Ακαδημίας» και αποκλειστική χρήση ενός από τα συγκροτήματα της Χρυσομαλλούσας ή της Ακαδημίας από το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης, προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση. Διαδικασία προβλεπόμενη, απόλυτα νόμιμη και δίκαιη. Ορθή διαχείριση του σχολικού κτιριακού αποθέματος.

Νικόλαος Ζαφειρίου
Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης
στις 18 Φεβρουαρίου 2021

Ο θεσμός των Μουσικών Σχολείων που θέσπισε η Πολιτεία ήρθε να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στην καλλιτεχνική και μουσική και εν γένει στην πολιτιστική καλλιέργεια των μαθητών και μαθητριών. Στην αρχή δειλά και στη συνέχεια πολύ πιο έντονα κάθε νομός απέκτησε το δικό του Μουσικό Σχολείο και στέγασε με περισσή αγάπη τα παιδιά του δίνοντας έναν διαφορετικό τόνο συνεργατικότητας, ομαδικότητας, αλληλεγγύης και μάθησης που δύσκολα μπορεί κανείς να συναντήσει αλλού.
Το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης, αν και είναι από τα πρώτα που ιδρύθηκαν, παραμένει χωρίς δική του στέγη συστεγαζόμενο στο κτιριακό συγκρότημα της Χρυσομαλλούσας με το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης. Σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι βάσει του κανονισμού λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων απαγορεύεται η συστέγαση με διαφορετικού τύπου σχολείο, όπως είναι ένα γενικό Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην περίπτωση μάλιστα της συστέγασης των δύο Σχολείων, Μουσικού και 5ου Γυμνασίου, εξαρχής υπήρξε άνισος καταμερισμός αιθουσών με αποτέλεσμα το ένα σχολείο να καταλαμβάνει το 85% του υπάρχοντος χώρου και το άλλο, το Μουσικό, μόνον το 15%, με μαθητικό δυναμικό που ποικίλει (130-150 μαθητές).
Εξαιτίας αυτών των βασικών λόγων το έργο του Σχολείου υποβαθμίζεται πολλαπλώς, εκπαιδευτικοί και μαθητές περιφέρονται από εδώ και εκεί, χωρίς να βρίσκουν χώρο για το μάθημα και, εάν αυτός βρεθεί δεν είναι παρά κοινόχρηστοι χώροι (διάδρομοι, γραφεία καθηγητών, προαύλιο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με ταυτόχρονη διδασκαλία μουσικών οργάνων στον ίδιο χώρο.
Κάποτε η κατάφωρη αδικία που υφίσταται αυτό το σχολείο από όλους αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να δώσουν λύσεις εφικτές και αντάξιες της 25ετούς ιστορίας του Σχολείου θα πρέπει να τερματιστεί. Λύσεις του τύπου «πάρτε δυο λυόμενα» για τις ανάγκες σας ή πάτε στον προσφερόμενο χώρο του ΟΑΕΔ, χωρίς αναγκαίες μελέτες, είναι μη λύσεις, και μάλιστα εμβαλλωματικές, και προέρχονται από ανθρώπους που ουδέποτε έσκυψαν πάνω από το Μουσικό Σχολείο για να δουν στοιχειωδώς το πώς λειτουργεί αυτό το κατά γενική ομολογία «κόσμημα» του νησιού.
Προσωπικά υπηρετώντας στο Μουσικό Σχολείο πάνω από μια εικοσαετία αρχικά ως απλός καθηγητής και στη συνέχεια επί σειρά ετών ως Υποδιευθυντής και Διευθυντής πιστεύω ακράδαντα ότι είναι καιρός πια να αποκτήσει τη δική του στέγη, χωρίς χρονοτριβή και φτηνές δικαιολογίες. Ό,τι άλλο προταθεί ως λύση είναι μάλλον εκ του πονηρού και δεν βοηθά στην επίλυση του όλου θέματος.
Έχουμε ιερή υποχρέωση να προσφέρουμε απλόχερα το αγαθό της μόρφωσης στα παιδιά μας. Δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου. Ας το καταλάβουμε όλοι!..
Με τιμή
Ο Διευθυντής
Νικόλαος Ζαφειρίου
Ιστορικός-Φιλόλογος
Master Ιστορίας και Πολιτισμού της Αρχαιότητας

Αριστείδης Σπέρκος
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
στις 20 Φεβρουαρίου 2021

Το σημαντικότερο ίσως θέμα που καλείται να απευθύνει η Περιφέρεια στο προσεχές διάστημα, στα πλαίσια της εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Παιδεία, είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των σχολικών εγκαταστάσεων με τρόπο που να φέρνει και πάλι τα σχολεία στο προσκήνιο, ως εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα των τοπικών κοινωνιών.

Ωστόσο, όπως εύστοχα έχει κατατεθεί σε προηγούμενες αναρτήσεις, ο πολυδιάστατος ρόλος του σχολείου στην ανάπτυξη και διαμόρφωση μίας σύγχρονης, υγιούς και εξελισσόμενης κοινωνίας, απαιτεί ριζοσπαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε πλέον αυτή την αναβάθμισή του. Θεωρείται επιβεβλημένη η αποστασιοποίηση από το μοντέλο του “κουτιού” που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εδώ και δεκαετίες, υπέρ επεμβάσεων που θα συνάδουν με το πνεύμα της εποχής μας και που θα ενεργοποιούν μαθητές και διδάσκοντες σε διάφορα επίπεδα.

Το σχολείο θα πρέπει να αποκτήσει πια μία εξωστρέφεια που θα αντανακλάται στον σχεδιασμό και στην αναβάθμιση των κτιριακών του υποδομών. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε :

Ενσωμάτωση όλων των τεχνολογιών με τις οποίες τα παιδιά έρχονται σε καθημερινή επαφή από μικρή πλέον ηλικία, μέσω κατάλληλων ηλεκτρολογικών/τεχνολογικών εγκαταστάσεων.

Δημιουργία και ανάπλαση εξωτερικών χώρων έρευνας, πολιτισμού και άθλησης (θεατράκια, γήπεδα, κήποι) που θα προσφέρουν ασφάλεια και πρόσβαση σε όλους, θα εμπνέουν μαθητές και διδάσκοντες και θα αποτελούν τη φυσική συνέχεια της τάξης.

Ενίσχυση Θεματικών Σχολείων (Μουσικό, Αθλητικό) και Σχολείων Ειδικής Αγωγής και ανάπλαση των θεατρικών σκηνών - όπου υπάρχουν - σε σχολεία όλων των βαθμίδων έτσι ώστε να φιλοξενούνται σε αυτές σχολικοί μουσικοί, θεατρικοί διαγωνισμοί, βιωματικές παραστάσεις, κ.ο.κ.

Θα θέλαμε επίσης να δούμε να δίνονται κίνητρα σε Συλλόγους Γονέων για να διεκδικήσουν επιχορήγηση σε δράσεις υπέρ των μαθητών, των σχολείων και των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν. Μέχρι στιγμής αυτό γίνεται με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους των Συλλόγων και περιορίζεται φυσικά από αυτούς. Η συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα, θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά τις δράσεις αυτές τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά , ενεργοποιώντας μέσα από αυτές και την τοπική κοινωνία.

Η θέση της Περιφέρειας όπως παρουσιάζεται και οι διαβουλεύσεις που γίνονται, φανερώνουν μια προσπάθεια να αποδοθεί στον τομέα της Παιδείας, η σημασία που της αρμόζει ως μοχλός ανάπτυξης του τόπου. Ευελπιστούμε να δούμε τα περισσότερα από αυτά που διαβάζουμε εδώ να γίνονται πράξη, όχι μόνο για το καλό των παιδιών του τόπου μας αλλά και για την κοινωνία της περιφέρειάς μας γενικότερα.

Νικολαος Λαγουτατζης
Συλλόγος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Πετρας
στις 22 Φεβρουαρίου 2021

In reply to by Αριστείδης Σπέρκος

Μπραβο Αρη, εξαιρετικη η τοποθετηση σου

Νικολαος Λαγουτατζης
Συλλόγος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Πετρας
στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Το Δημοτικό Σχολείο Πέτρας είναι το 3ο μεγαλύτερο σχολείο του δήμου Δυτικής Λέσβου. Σε αντίθεση με τα γύρω σχολεία της περιοχής , η δυναμικότητα του σε μαθητές είναι αύξουσα τα τελευταία χρόνια, κάτι που οδήγησε και στην αλλαγή της οργανικότητας του από 6/θ σε 8/θ.
Εντούτοις, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Δημοτικό είναι παλαιό, σχεδόν 100 χρόνων και ως εκ τούτου έχει πολλές ελλείψεις . Πρωτίστως, δεν μπορεί να καλύψει κτιριακά τις ανάγκες των μαθητών, με αποτέλεσμα 4 τάξεις να στεγάζονται σε λυόμενες εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν καθόλου αποθηκευτικού χώροι, καθ΄ότι τα υπόγεια τα οποία έχει, πλημμυρίζουν κάθε φορά που βρέχει. Πέρα από τα παραπάνω, οι ενεργειακές ανάγκες του σχολείου μας είναι τεράστιες διότι είναι ψηλοτάβανο, με ανεπαρκή μόνωση στη σκεπή, παλαιού τύπου ξύλινα κουφώματα, με αποτέλεσμα να περνάει νερό όποτε βρέχει αλλά και κρύο. Τα πατώματα επίσης σε κάποιες τάξεις του κυρίως κτιρίου είναι ξύλινα , με αποτέλεσμα να περνάει κρύο και υγρασία από τα υπόγεια, ενώ τα καλοριφέρ είναι παλαιού τύπου και δεν ζεσταίνουν επαρκώς τις τάξεις. Ένα άλλο μείζον πρόβλημα του σχολείου μας είναι η στατικότητα , λόγω όπως προαναφέρθηκε της παλαιότητας αλλά και της κατασκευής.
Για τους παραπάνω λόγους, το ιδανικότερο όλων θα ήταν η ανέγερση ενός νέου σύγχρονου κτιρίου, που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των παιδιών ή τουλάχιστον η επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου , με αντικατάσταση των λυόμενων με μόνιμες τάξεις, καθώς και η επισκευή του, ο φωτισμός και η διαμόρφωση του εξωτερικού του χώρου. Πιο συγκεκριμένα, το σχολείο έχει ανάγκη από περίφραξη και αντικατάσταση της κεντρικής του πόρτας, προκειμένου Α)να είναι ασφαλή τα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και Β) να μην είναι εύκολη η πρόσβαση σε εξωσχολικούς μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου, οι οποίοι προκαλούν ζημιές και φθορές. Πολύ σημαντικός είναι επίσης και ο εξωτερικός και περιμετρικός φωτισμός του σχολείου, ο οποίος αυτή την στιγμή είναι υποτυπώδης, έτσι ώστε μελλοντικά να μπορεί ο προαύλιος χώρος να χρησιμοποιηθεί για εκδηλώσεις του σχολείου και παράλληλα να λειτουργήσει αποτρεπτικά για διάφορες περιθωριοποιημένες ενέργειες ( π.χ. χρήση ναρκωτικών, και αλκοολ). Τέλος, καλό θα ήταν το κτίριο να βαφτεί εξωτερικά και εσωτερικά και να υπάρξει μια διαμόρφωση του προαύλιου χώρου, με δημιουργία χώρων δραστηριοτήτων ( π.χ. σκάκι, κουτσό, φιδάκι, γηπεδο μπάσκετ, 5 επί 5) καθώς και με τραπέζια και παγκάκια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
στις 22 Φεβρουαρίου 2021

Δεδομένης της ανησυχίας μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών μας και με γνώμονα τη σπουδαιότητα κατάρτισης του παραπάνω επιχειρησιακού σχεδίου, ως 3ο Δημ.Σχ.Πλωμαρίου και 2ο Νηπιαγωγείο Πλωμαρίου (τα οποία συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο,με όλες τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται -τουαλέτες,διάλειμμα,κ.α),
θα σας παρακαλούσαμε για την ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων μας:
1) Άμεση μεταστέγαση του νηπιαγωγείου σε δικό του,ανεξάρτητο χώρο που να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας και ταυτόχρονα απελευθέρωση 2αιθουσών του κτιρίου για την κάλυψη αναγκών του δημοτικού.
2) Επιτακτική ανάγκη δημιουργίας μιας ασφαλούς εισόδου & εξόδου, για την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών, καθώς η υπάρχουσα βρίσκεται πάνω σε δρόμο και θέτει σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα , αφού δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο!
3) Αναγκαία η διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του σχολείου μας,στον οποίο δεν έχει γίνει καμία διαμόρφωση από το 1975 και στερείται όλων των βασικών υποδομών ασφάλειας,άθλησης και ψυχαγωγίας των μαθητών μας.
4) Αναβάθμιση του εργαστηρίου πληροφορικής
5) Ανακαίνιση των τουαλετών
6) Βελτιωτικές αλλαγές στην ενεργειακή αναβάθμιση που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο χώρο του σχολείου μας και η οποία αντικαθιστά τον παλαιό λέβητα πετρελαίου με καινούριο ,χωρίς την αντικατάσταση των παλαιών σωμάτων θέρμανσης.
Ελένη Βασιλείου(Διευθύντρια 2ου Νηπιαγωγείου Πλωμαρίου)
Γεώργιος Φωτεινός(Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχ.Πλωμαρίου)