Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες
Σε εξέλιξη | 27/09/2022

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στη Λέσβο

Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤoΚ) αποτελεί εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικής στρατηγικής και αντιμετώπισης των τοπικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αναγκών. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, βασική προϋπόθεση είναι η ενεργός συμμετοχή τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

Το ΤΑΠΤοΚ της Λέσβου αφορά το σύνολο του νησιού εκτός της πόλης της Μυτιλήνης. Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (ΕΤΑΛ) είναι υπεύθυνη με βάση τον Ευρωπαϊκο Κανονισμό και το Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 για τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και την υλοποίησή του.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ, συγκροτεί επιτροπή για την πραγματοποίηση της επιλογής αυτής και εγκρίνει τις στρατηγικές που επιλέγονται από την εν λόγω επιτροπή.

Η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό οφείλει να εγκριθεί, το αργότερο, έως τις 29/08/2023.

Η απόφαση για την έγκριση του ΤΑΠΤοΚ θα καθορίσει την κατανομή κάθε σχετικού Ταμείου καθώς και τις αρμοδιότητες για τα καθήκοντα διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027.

Στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 26/09/2022 στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το ΤΑΠΤοΚ Λέσβου, οι  δύο Δήμοι υποστήριξαν ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να μείνουν ή και να γυρίσουν οι νέοι στο νησί, καθώς ο πληθυσμός μειώνεται σταθερά με αποτέλεσμα πολλά χωριά να σβήνουν. Τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξει στήριξη για δημιουργία των νέων επιχειρήσεων που μπορούν να συνεισφέρουν στην αναπτυξιακό όραμα του τόπου. Προτάθηκε η δημιουργία και χρηματοδότηση Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισμού (DMMO) για το νησί της Λέσβου. Ακόμα, αναδείχθηκε η έλλειψη των Δήμων στο τεχνικό προσωπικό που απαιτείται για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και τέθηκε το ζήτημα της τεχνικής βοήθειας του ΤΑΠΤοΚ για την ωρίμανση έργων.

Το ΓΕΩΤΕΕ ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στην αγροτική παραγωγή και στην κτηνοτροφία θέτοντας το ζήτημα των αγροτικών δρόμων αλλά και της συλλογής και αξιοποίησης του νερού για άρδευση, θέματα που θα απασχολήσουν τα στάδια επεξεργασίας την ΕΤΑΛ Α.Ε. στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ.

Ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου εισηγήθηκε την άμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας. Επίσης, υποστήριξε ότι θα πρέπει να καλείται σε διαβούλευση κατά την διαδικασία έκδοσης των προσκλήσεων που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις. Τέλος, προτάθηκε η Προτεραιότητα 1 να έχει προσκλήσεις κυρίως γενικής επιχειρηματικότητας.

Απαντώντας το Γραφείο Καινοτομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημέρωσε για την επικαιροποίηση της  Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης που θα γίνει σύντομα.

Τέθηκαν θέματα και παραδείγματα για δράσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των περιοχών σε ζητήματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής με μακροπρόθεσμο όραμα και έγινε συζήτηση στο πλαίσιο της ανάγκης μείωσης της εξάρτησης από συμβατικούς ενεργειακούς πόρους.

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ ανέδειξε την ανάγκη για δράσεις που ενισχύουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η ΕΤΑΛ με την ΕΥΔ τόνισαν την αναγκαιότητα το ΤΑΠΤοΚ να σχεδιαστεί με την λογική «από κάτω προς τα πάνω», με πλατιά συμμετοχή των τοπικών φορέων ώστε να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό όραμα για το νησί, την «ιδιοκτησία» του οποίου θα έχουν όλοι οι συμμετέχοντες φορείς οι οποίοι στην συνέχεια θα το υλοποιήσουν. Αναδείχθηκε η αναγκαιότητα να αναζητηθούν πόροι και εκτός του ΤΑΠΤοΚ (ΠΕΠ, Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Εθνικοί Πόροι κ.λπ.) για να μπορέσει να υλοποιηθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός, αλλά και η αναγκαιότητα του ολοκληρωμένου σχεδιασμού ώστε να αποφευχθούν οι παλιές λογικές όπου προτείνονταν απλώς λίστες έργων.

Ως προς τις κρατικές ενισχύσεις αναφέρθηκε ότι οι προσκλήσεις θα εξειδικεύονται (για κάθε νησί που θα εφαρμόσει ΤΑΠΤοΚ) από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης ώστε να λαμβάνονται υπόψιν οι τοπικές ιδιαιτερότητες και κάθε νησί να είναι σε θέση να εφαρμόσει τη δική του στρατηγική για την επιχειρηματικότητα. Διευκρινίστηκε ότι το Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 θα χρηματοδοτήσει κυρίως δράσεις καινοτομίας, ενώ όσοι ενδιαφέρονται για απλές δράσεις επιχειρηματικότητας μπορούν να απευθυνθούν σε άλλα Προγράμματα όπως π.χ. το «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.

Ολοκληρώνοντας, η ΕΥΔ μέσω του προϊσταμένου της επισήμανε ότι πρέπει να ενταθεί και ενδυναμωθεί η δημοσιότητα και επικοινωνία και να εκφραστούν οι απόψεις των φορέων ώστε να προσδιοριστεί η  καταρχήν αναπτυξιακή στόχευση του νησιού και στην συνέχεια να καθοριστούν οι ειδικοί στόχοι που θα βοηθήσουν την εκκίνηση μιας κοινωνικοοικονομικής προόδου για την ζώνη εφαρμογής. Ακόμα, επισημάνθηκε ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα στα οποία επιζητούνται απαντήσεις όπως:

  • ποια είναι η κυρίαρχη στρατηγική στόχευση για την ανάπτυξη του νησιού της Λέσβου;
  • ποια είναι τα βασικά θέματα στα οποία πρέπει να επικεντρωθούν οι βασικοί φορείς και εμπλεκόμενοι στα θέματα ανάπτυξης ώστε να μπορεί η Λέσβος να δοκιμάσει μια νέα διαδικασία παραγωγικής και κοινωνικής διαφοροποίησης;
  • ποιοι φορείς και με ποιο τρόπο θα ενεργοποιηθούν ώστε να αρχίσει σταδιακά να αναδύεται ένα νέο αναπτυξιακό αφήγημα;

Στο τέλος της συνεδρίασης οι τοπικοί φορείς δεσμεύτηκαν να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε σε επόμενη φάση της διαβούλευσης να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.

Παρουσιάσεις της συνάντησης

Γράψτε τα Σχόλια σας
Κάντε είσοδο
Σχόλιο (1)
Γιώργος Πλακωτάρης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βορείου Αιγαίου
στις 03 Οκτωβρίου 2022

Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) αποτελεί μια σύγχρονη και καινοτόμα χωρική παρέμβαση που έρχεται να συμπληρώσει και να ενδυναμώσει την συνολική προσπάθεια ανάπτυξης μια περιοχής με την επιλογή ενός οράματος που στην συνέχεια κάθε χρηματοδοτική πηγή θα έρθει να στηρίξει.

Η Λέσβος έχοντας την ευκαιρία μέσα από το νέο Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο της περιόδου 2021-2027 να σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, καλείται να ορίσει το όραμα της με την βοήθεια της Ομάδας Τοπικής Δράσης που 3 και πλέον δεκαετίες υλοποιεί προγράμματα LEADER με πλήρη επιτυχία και σημαντική αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα.

Ζητήματα όπως:

  • πια η οραματική αναπτυξιακή στόχευση της Λέσβου στην δεκαετία που διανύουμε ??
  • πια εκείνη η πολιτική που θα συνεισφέρει στην ενεργοποίηση των φορέων και των οικονομικών και κοινωνικών μηχανισμών ώστε να επιτευχθεί μια πιο ολοκληρωμένη και στοχευμένη θεματική και χωρική πολιτική ??
  • η ΕΤΑΛ που έχει αποδείξει με την παρουσία της πως μπορεί να σχεδιάσει και υλοποιήσει δράσεις σε ιδιωτικές κυρίως επενδύσεις, σήμερα που ο ρόλος της διευρύνεται και εγκαθιδρύεται ως αναπτυξιακός φορέας της Λέσβου θα διαλέξει εκείνο το αποδεκτό μίγμα δράσεων όπου οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις θα συνεπικουρούν το όραμα???      

Αισιοδοξώντας πως η χωρική πολιτική των ΤΑΠΤΟΚ θα φέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα είμαστε όλοι στο πλευρό με τεχνική και επιστημονική   βοήθεια.