ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Ολοκληρωμένη | 05/02/2021

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός πλαισίου για τον τρόπο στήριξης της υγείας με υποδομές και δράσεις την παρούσα δεκαετία μέσω του Νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, οι φορείς ανέδειξαν τις εξής ανάγκες για:

 • Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση στις κτιριακές υποδομές όλων των νοσοκομείων της Περιφέρειας με ειδική αναφορά ψυχιατρικές κλινικές Μυτιλήνης και Λήμνου  και σε τμήματα των νοσοκομείων Χίου, Ικαρίας και Σάμου.
 • Παροχή ιατρικού εξοπλισμού σε όλα τα νοσοκομεία.
 • Διεύρυνση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για επιπλέον χρήση της τηλεϊατρικής στις μονάδες υγείας όλων των βαθμίδων.
 • Αξιοποίηση και επαναπροσαρμογή των υποδομών που έχουν προσανατολιστεί στην αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19
 • Αντιμετώπιση των διοικητικών και γραφειοκρατκών απαιτήσεων του ΕΣΠΑ με οργάνωση ομάδας έργου που θα ωριμάζει και συστηματικά θα παρακολουθεί την πορεία των έργων.
 • Σύνταξη μελετών έργων ώστε οι φορείς υγείας να μπορούν να αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της επόμενης περιόδου.
 • Προμήθεια και προγραμματισμό σε εξοπλισμό και υποδομές που συναρτάται πλήρως και με την ύπαρξη στελεχιακού δυναμικού και εν γένει ανθρωπίνων πόρων ώστε να λειτουργήσουν τον εξοπλισμό και τα μέσα προς όφελος των νησιωτών.
 • Η υγεία στα νησιά να ιδωθεί και με νέες μορφές οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και ειδικότερα με κινητές μονάδες ή άλλες ακτινωτού τρόπου μορφές συνεργασίας των μονάδων υγείας.
 • Η Επιτελική Υπηρεσία ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας θα επικαιροποιήσει την χαρτογράφηση (που αποτελεί αναγκαίο όρο) με τις ανάγκες της Υγείας ώστε να εξασφαλιστεί και η Περιφερειακή διάσταση της σκοπιμότητας των έργων ενώ σημειώνεται ότι η Περιφέρεια λόγω της νησιωτικότητας έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψιν κατά τη διαδικασία της χαρτογράφησης.

Η ΕΥΔ Βορείου Αιγαίου προσδιόρισε ένα αρχικό́ σχέδιο δράσεων σύμφωνα με τις επιλεξιμότητες της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021- 2027 που αφορούν:

 • Αναβάθμιση υφισταμένων κτιριακών υποδομών.
 • Δημιουργία νέων υποδομών όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.
 • Προμήθεια εξοπλισμού και μέσων για την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας υγειονομικής φροντίδας.
 • Ενεργειακές επενδύσεις σε δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

Παρουσίαση για την Υγεία

Παρουσίαση για την Υγεία
Λήψη
Λήψη
Σχόλιο (1)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ
στις 10 Φεβρουαρίου 2021

Θα πρέπει να συμπεριλάβετε στις δράσεις σας προγράμματα επιμόρφωσης ιατρών, νοσηλευτών και παραιατρικού προσωπικού, που εργάζονται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Επίσης οι δράσεις που σχεδιάζετε θα πρέπει να περιλαμβάνουν, εκτός από το δημόσιο σύστημα υγείας και τον ιδιωτικό τομέα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ώστε να υπάρχουν κίνητρα για τους νέους επιστήμονες να παραμείνουν στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς και οι πολίτες των νησιών να μην αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα για την περίθαλψη τους.
Ευχαριστώ.