Ερωτηματολόγια

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε τις θέσεις σας για την επιθυμητή αναπτυξιακή πολιτική για τη Νέα Προγραμματική Περιόδου 2021-2027 είτε του οικονομικού τομέα στον οποίο δραστηριοποιείσθε, είτε του φορέα στον οποίο εργάζεσθε. 

Η θεση σας μετράει

Για την πρόσφορη ανταλλαγή εστιασμένων απόψεων για κάθε αναπτυξιακό τομέα και κάθε νησί της Περιφέρειάς μας είναι απαραίτητη η ανταπόκρισή σας στη συμπλήρωση και αποστολή του συνημμένου ερωτηματολογίου.

Παρακαλείσθε, όπως κατά την κρίση σας και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Φορέα σας/ Υπηρεσίας σας, να αποστείλετε το συνημμένο ερωτηματολόγιο, για συμπλήρωση, στα αρμόδια συλλογικά όργανα σας ή Υπηρεσίες σας, προκειμένου να αποτυπωθούν οι αντιπροσωπευτικές απόψεις.

Επισημαίνεται ότι για να διασφαλιστεί μια δίκαιη και διαφανής διαδικασία διαβούλευσης, θα ληφθούν υπόψη όλες οι απαντήσεις που θα δοθούν μέσω του ερωτηματολογίου.

 

Σχετικά αρχεία

Ερωτηματολόγιo Δήμοι
Λήψη
Λήψη
Ερωτηματολόγιo Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Λήψη
Λήψη
Ερωτηματολόγιo Επιμελητήρια
Λήψη
Λήψη
Ερωτηματολόγιο 2η ΥΠΕ
Λήψη
Λήψη
Ερωτηματολόγιo Εκπαίδευσης
Λήψη
Λήψη
Ερωτηματολόγιo Εργατικά Κέντρα - ΟΑΕΔ
Λήψη
Λήψη