Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο

Εθνικά στρατηγικά κείμενα/ Νομοθεσία

Εθνικά στρατηγικά κείμενα

1η αναθεώρηση - Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 2014-2025
Λήψη
Λήψη
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών
Λήψη
Λήψη
Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027
Λήψη
Λήψη
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030
Λήψη
Λήψη
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
Λήψη
Λήψη
Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027
Λήψη
Λήψη
Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 - Παρουσίαση
Λήψη
Λήψη

Στρατηγικά κείμενα χωρικού σχεδιασμού

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2019
Λήψη
Λήψη
Χωροταξικό Υδατοκαλλιεργειών
Λήψη
Λήψη
Χωροταξικό Βιομηχανίας
Λήψη
Λήψη
Χωροταξικό Τουρισμού
Λήψη
Λήψη