Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο

Εγκύκλιοι Εθνικών Αρχών/ Θεσμικό Πλαίσιο

ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΣΠΑ 2021-2027
Λήψη
Λήψη
2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΣΠΑ 2021-2027
Λήψη
Λήψη
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2030
Λήψη
Λήψη
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2019
Λήψη
Λήψη
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ
Λήψη
Λήψη
ΕΘΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2016-2021
Λήψη
Λήψη
1Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2014-2025
Λήψη
Λήψη
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών
Λήψη
Λήψη
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021-2027
Λήψη
Λήψη

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΤΑΚ 2021-2027
Λήψη
Λήψη

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΕΚ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.
Λήψη
Λήψη
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΠΣΧΑΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2019
Λήψη
Λήψη
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Λήψη
Λήψη
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Λήψη
Λήψη
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Λήψη
Λήψη

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Λήψη
Λήψη
ΦΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Λήψη
Λήψη
Ν 4555 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι
Λήψη
Λήψη