ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ολοκληρωμένη | 09/12/2020

Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Κύριες στρατηγικές επιλογές

 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ενεργειακή αυτάρκεια όλων των κατοικημένων νησιών της Περιφέρειας, με βελτίωση/αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτηριακού αποθέματος και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, με παράλληλη προώθηση μικρής κλίμακας ανά νησί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και δυνατότητα αποθήκευσης και διανομής της παραγόμενης ενέργειας με έξυπνα συστήματα και δίκτυα.
 • Ανάπτυξη υποδομών διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας των νησιών της Περιφέρειας με στόχο τη σταδιακή κατάργηση της δαπανηρής και ρυπογόνου τοπικής παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.
 • Θωράκιση των νησιών της Περιφέρειας από φυσικές καταστροφές με μέτρα πρόληψης πυρκαγιών, πλημμυρών και διάβρωσης ακτών/εδαφών, καθώς και με μέτρα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και κατάρτισης πολιτών και στελεχών αρμόδιων Υπηρεσιών, για πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφικών φαινομένων και γενικότερα περί κλιματικής αλλαγής.
 • Προστασία του περιβάλλοντος φυσικού και ανθρωπογενούς με προσανατολισμό ιδιαίτερα στην ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, με εστίαση στην ανακύκλωση των στερεών και στη διαχείρισή τους στην πηγή, καθώς και με την ολιστική διαχείριση των υγρών αποβλήτων, κυρίως και πρωτίστως αξιοποιώντας την ιλύ και επαναχρησιμοποιώντας το νερό κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων, με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
 • Εξασφάλιση της αυτάρκειας των νησιών της Περιφέρειας σε νερό, με τις κατάλληλες ενέργειες εξοικονόμησης σε όλα τα στάδια διαχείρισής του και με την αξιοποίηση των κατάλληλων νέων τεχνολογιών.
 • Προστασία και ορθολογική ανάδειξη του πλούσιου και σπάνιου φυσικού θαλάσσιου, φυτικού, ζωικού και γεωλογικού περιβάλλοντος των νησιών της Περιφέρειας, ως προσδιοριστικού παράγοντα του χαρακτήρα κάθε νησιού και κατ’ ακολουθία, ως πόρο της ελκυστικότητας των νησιών της Περιφέρειας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στα νησιά της Περιφέρειας.
 • Διασφάλιση της προστασίας του πληθυσμού των νησιών και της περιουσίας του από φυσικές καταστροφές, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων κάθε νησιού ως πόλους έλξης για επίσκεψη, διαμονή και κατοίκιση των νησιών και για ανάπτυξη παραγωγικών/οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
 • Αύξηση της αναγνωσιμότητας και της ελκυστικότητας των νησιών της Περιφέρειας ως περιοχές υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής και αποδοτικής οικονομικής/ επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ταμείο/Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε Δημόσια Δαπάνη

 • ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής (Εναλλακτικά ή/και συμπληρωματικά ανά κατηγορία δράσης).
 • Από το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του ΤΣ σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που περιλαμβάνουν τον Στόχο Πολιτικής 2: 200,00 εκατ. €.

Επιστροφή στην αρχική διαβούλευση