Δήλωση Προσβασιμότητας

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο:  e-pepba.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4591/2019 (ΦΕΚ 19 Α΄ 12-02-2019, Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ 47 Α΄ 13-3-19) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017.», που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012. 

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στα εξής: στον ιστότοπο e-pepba.gr 

Κατάσταση συμμόρφωσης: 

α) O ιστότοπος συνάδει πλήρως με τις προβλέψεις του Κεφ. Β΄ «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» του ν. 4591/2019. 

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας 

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 01-12-2020. 

Η πραγματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστότοπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τον οργανισμό του δημόσιου τομέα (βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 1 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1523 της Επιτροπής. 

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρθ. 10 ν.4591/19 κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν (βλέπε παρ.3 αρθ.2 και αρθ.5 ν.4591/19). 

Μηχανισμός διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων: Στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το τμήμα πληροφορικής, σύμφωνα με το αρθ.3 «Αιτήσεις προς τη Διοίκηση» ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία υποβάλλεται εγγράφως ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@e-pepba.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου , Τμήμα Πληροφορικής, 2251352012, info@e-pepba.gr

Ενημέρωση-προθεσμίες: Η αρμόδια Διεύθυνση απαντά με πρόσφορο τρόπο (κατά προτίμηση στο δηλωμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ενδιαφερόμενου) εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή τη διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) ημέρες στον αρμόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία. 

Αν η αίτηση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην προβλεπόμενη προθεσμία, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες, γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης και κάθε χρήσιμη πληροφορία. 

Οι ανωτέρω αιτήσεις και οι αποφάσεις του φορέα κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση, με μέριμνα του φορέα, στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Ειδικά για ζητήματα δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4488/2017 περί του Πλαισίου Προαγωγής για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 

Διαδικασία εκτέλεσης 

Η αρμόδια Διεύθυνση της υπηρεσίας απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο (κατά προτίμηση στο δηλωμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ενδιαφερόμενου). 

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα του αρθ.10 «Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών» ν.4591/2019, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη του αρθ.7 ν.4591/2019 στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).