synedrio

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 – Ενημέρωση & Προγραμματισμός Επόμενων Ενεργειών

Η Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021 - 2027 βρίσκεται στην ώριμη φάση σχεδιασμού της και προκειμένου να υποβληθεί το πρώτο σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο τέλος Φεβρουαρίου σας ενημερώνουμε για τα εξής βήματα που καλείστε να συμμετέχετε:
        I.            Θεματικά Workshops στα οποία έχετε προετοιμάσει το δικό σας πλαίσιο απόψεων το οποίο και θα αποτυπωθεί στην σχετική συνεδρίαση/συνάντηση στην οποία και θα κληθείτε το επόμενο διάστημα από την ΕΥΔ Β. Αιγαίου .
      II.            Διαβουλεύσεις Φορέων που σας αφορούν και υποβολή σχολίων στην πλατφόρμα www.e-pepba.gr ειδικά σε αυτήν που είναι ανοιχτή και σε όσες θα ενεργοποιηθούν έως τέλος Ιανουαρίου.
    III.            Ευρεία Ενημέρωση των μελών σας αλλά και των πολιτών για τις πλατφόρμες www.e-pepba.gr και www.postare.gr ώστε να υπάρξει μια σημαντική εκπροσώπηση σας στο διαμορφούμενο πλαίσιο .

Σας ζητούμε την ενεργή συμμετοχή σας και διάχυση της προσπάθειας για συνδιαμόρφωση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος που να ακουμπά τις στοχεύεις μας για την Νέα Δεκαετία που ανοίγεται μπροστά μας. 
 

Αξιότιμες/οι κύριες/οι,
η Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021 - 2027 βρίσκεται στην ώριμη φάση σχεδιασμού της και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βορείου Αιγαίου έχει ενεργοποιήσει τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες με τα οποία  προκαθορίζονται συγκεκριμένα βήματα που θα επιτρέψουν να σχεδιαστεί ένα επαρκές και αναπτυξιακά αποτελεσματικό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Με βάση τη 2η Εγκύκλιο σχεδιασμού , αλλά και το υποβληθέν Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης έχουν γίνει γνωστές οι οδηγίες σχεδιασμού, η αρχιτεκτονική των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της χώρας ως κράτος μέλος και φυσικά οι πόροι. Για τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανέρχονται συνολικά σε 373 εκ. € δηλαδή αυξημένοι κατά 39% σε σχέση με τους αναθεωρημένους πόρους της παρούσας Προγραμματικής Περίοδο 2014-2020 (προϋπολογισμός ΕΠ 269εκ. €) .

Με βάση την χρονική συγκυρία και την υποχρεωτική εντατικοποίηση των εργασιών προκειμένου να υποβληθεί το πρώτο σχέδιο του Προγράμματος στο τέλος Φεβρουαρίου στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  σας ενημερώνουμε για τα εξής βήματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί καθώς και αυτά που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε το συνολικό πλαίσιο σχεδιασμού να είναι χρήσιμο για τα νησιά και τους πολίτες της Περιφέρειας. 
Αναλυτικά:


1.    Σύστημα διακυβέρνησης – πλαίσιο σχεδιασμού
Έχει διαμορφωθεί ήδη ένα βασικό πλαίσιο σχεδιασμού που πρέπει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά σε αυτή την φάση. Η μορφή του πλαισίου έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

1.1.    Πλατφόρμες διαβούλευσης και διαλόγου 
Όπως γνωρίζετε ήδη από παλαιότερες ενημερώσεις έχουν ήδη δημοσιευθεί δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες για ανάρτηση κειμένων και συγκέντρωση απόψεων από πολίτες, αλλά και φορείς. Είναι οι εξής:
    www.e-pepba.gr στην οποία και καλείστε να συμμετέχετε ενεργά. Μέχρι το Τέλος Ιανουαρίου θα έχουν αναρτηθεί τα θεματικά κείμενα στα οποία και πρέπει να αποτυπώσετε τις θέσεις σας που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την λήψη αποφάσεων σχεδιασμού και κυρίως θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα προγράμματα, προκηρύξεις και δράσεις/ έργα.   
    www.postare.gr στο οποίο οι πολίτες αναρτούν τις δικές τους σκέψεις, κριτικές και επιθυμίες για παρεμβάσεις και έργα που θα κάνουν την ζωή και το μέλλον του τόπου μας καλύτερο. Είναι σημαντικό να επικοινωνήσει ο κάθε ένας από τους φορείς την εφαρμογή , προκειμένου να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες.
1.2.    Εμπειρογνώμονες / Στρατηγικοί Σύμβουλοι  
Έχουν επιλεγεί και αξιοποιούνται οι εξειδικευμένες γνώσεις από τρείς θεματικούς συμβούλους καθώς και  ένα στρατηγικό σύμβουλο σχεδιασμού, τα κείμενα των οποίων αλλά και πλήθος εμπειρογνωμοσύνων τους θα αναρτηθούν για παρατηρήσεις και συμπληρώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  www.e-pepba.gr 
1.3.    Ομάδα Σχεδιασμού / Θεματικές Ομάδες 
Έχει συγκροτηθεί η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος και οι θεματικές Ομάδες για τις εξής ενότητες:

    Καινοτομία & επιχειρηματικότητα
    Ολοκληρωμένες Χωρικές Επεμβάσεις – Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
    Κλιματική, Πολιτική Προστασία, λύματα , ύδατα
    Προσπελασιμότητα
    Παιδεία
    Υγεία

2.    Αρχές Σχεδιασμού
Οι αρχές σχεδιασμού σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με τους στόχους πολιτικής όπως έχουν διαμορφωθεί από τους κανονισμούς, αλλά και τα κείμενα/ κατευθύνσεις που δίνονται, οι οποίες έχουν αναρτηθεί και συνεχώς ανανεώνονται στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της πλατφόρμας e-pepba.gr.  Με δεδομένο ότι στη παρούσα φάση διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα με γενικές κατευθύνσεις ενώ στην συνέχεια θα εξειδικευτεί σε επιμέρους δράσεις, είναι κρίσιμο να αποτυπωθεί το βασικό πλαίσιο του φορέα σας σε σχέση με τα κάτωθι:
•    ΣΠ1 «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού»
•    ΣΠ2 «Μια πιο πράσινη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων»
•    ΣΠ3 Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ 
•    ΣΠ4 Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
•    ΣΠ5 Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών. 
Η υποχρέωση του φορέα σας με βάση την αρμοδιότητα του είναι να ορίζει τις δικές του στρατηγικές προτεραιότητες, να συμμετέχει στις διαβουλεύσεις και να αναπτύξει ένα εσωτερικό διάλογο, εντός των δικών του μηχανισμών, που θα του επιτρέπει να προετοιμάσει κατευθύνσεις που θα μας αποτυπωθούν, αλλά και δράσεις/ έργα που σταδιακά θα ωριμάσουν.   


3.    Παρούσα Χρονική Στιγμή / Χρονοπρογραμματισμός 
Με την ευκαιρία για συνδιαμόρφωση ενός στρατηγικού προγράμματος που θα ακολουθήσει την παρούσα δεκαετία, τα βήματα που θα κάνουμε εντός των επομένων εβδομάδων αφορούν:
I.    Θεματικά Workshops στα οποία και καλείστε να συμμετέχετε έχοντας προετοιμάσει το δικό σας πλαίσιο απόψεων 
II.    Συμμετοχή στις Διαβουλεύσεις που σας αφορούν και υποβολή σχολίων στην πλατφόρμα e-pepba.gr
III.    Ευρεία Ενημέρωση των μελών σας αλλά και των πολιτών ώστε να υπάρξει μια συνολική συμμετοχή στο διαμορφούμενο πλαίσιο 

Με την παρούσα επιστολή ενεργοποιείται μια σύγχρονη και ευρεία δημόσια διαβούλευση για τις αναπτυξιακές πολιτικές που θα ακολουθήσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην οποία και σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά, συνεισφέροντας με ιδέες, κείμενα και απόψεις στην συλλογική προσπάθεια που γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την σύνταξη ενός αναπτυξιακού προγράμματος για τη νέα δεκαετία.   

 

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Γιώργος Πλακωτάρης