ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Σε εξέλιξη | 31/08/2021

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027"

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027"

Στρατηγική του προγράμματος

Το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2021-2027 αποτελεί βασικό μέσο εφαρμογής της αναπτυξιακής στρατηγικής της στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι πόροι και οι δράσεις/έργα, που συμβάλλουν σ’ αυτή τη διαδικασία από τα Τομεακά Προγράμματα  και τους λοιπούς εθνικούς πόρους δεν προκαθορίζονται προγραμματικά, ώστε να αποτελέσουν εκ των προτέρων μέρος μιας σχεδιαζόμενης συνεκτικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την Περιφέρεια, θα πρέπει να συνδράμουν στους στόχους του Περιφερειακού Προγράμματος συμπληρωματικά.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης, το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλλει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων της Περιφέρειας για την σύγκλισή της με τις ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ένωσης.

Βασικές κατευθύνσεις της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι οριζόντιες εθνικές πολιτικές που ασκήθηκαν μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων κατά τις προηγούμενες περιόδους, «υπακούοντας» εν πολλοίς, σε αντίστοιχες οριζόντιες ενωσιακές πολιτικές ενσωματωμένες στην Πολιτική Συνοχής, δεν λειτούργησαν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προοπτικών μιας νησιωτικής Περιφέρειας με τα χαρακτηριστικά του Βορείου Αιγαίου. Το γεγονός αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες κάθε νησιού της Περιφέρειας, ως μικρές, σχεδόν αυτόνομες έως «κλειστές» οικονομίες και κοινωνίες, με  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που καθορίζουν το αναπτυξιακό τους πρότυπο, με βάση τόσο την ιστορική διαδρομή τους, όσο και τις αναπτυξιακές στρατηγικές επιλογές τους σ’ ένα ταχέως εξελισσόμενο ανταγωνιστικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Με αυτά τα δεδομένα, η συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,  μέρος της οποίας αποτελεί η στρατηγική του Περιφερειακού Προγράμματος, είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας με στοχευμένη ενίσχυση των εδραιωμένων και αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και η άμβλυνση των προβλημάτων και των μειονεκτημάτων, που οφείλονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολύ-νησιωτικότητάς της.

Βασική κατεύθυνση αυτής της Στρατηγικής είναι η ανάπτυξη και η λειτουργική διασύνδεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, στην λογική μιας ανταγωνιστικής, εξωστρεφούς, καινοτόμας οικονομίας, όπου όλοι οι τομείς συνδέονται οικονομικά και επιχειρηματικά στο πλαίσιο της αλυσίδας αξιών. Με έμφαση στην εμβάθυνση και διεύρυνση της «Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» για τον οικονομικό μετασχηματισμό της Περιφέρειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών σε κοινωνικές υποδομές και μείωση του κινδύνου φτώχειας & κοινωνικού αποκλεισμού.

Παράλληλα προωθείται η εφαρμογή πολιτικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης των νησιών, για την ανάδειξη της ταυτότητας κάθε τόπου με ενδυνάμωση της τοπικής ανάπτυξης και των μηχανισμών της.

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Έχοντας υπ’ όψη:

 • τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας και την εξυπηρέτηση ενός σημαντικού μέρους της από τα Προγράμματα εθνικής εμβέλειας συγχρηματοδοτούμενα και μη,
 • το γεγονός ότι η νησιωτικότητα ορίζει τα στοιχεία αναπτυξιακής ιδιαιτερότητας, που παράλληλα με τους περιορισμούς, καθορίζουν και μια μοναδική ταυτότητα, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και αναπτυξιακό πλεονέκτημα,
 • τη διαμόρφωση των νέων συνθηκών στη χώρα και στα νησιά, σε συνάρτηση με τους όρους του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου (ενσωμάτωση του Στόχου Πολιτικής 5) και τις εμπειρίες από τον σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων μέχρι σήμερα,

η αναπτυξιακή πολιτική του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027, έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της «τοπικότητας» του σχεδιασμού και της εφαρμογή του, με τη μέγιστη δυνατή αναπτυξιακή κινητοποίηση των μηχανισμών και των πόρων των νησιών καθώς και την ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Ως εκ τούτων η στρατηγική του Περιφερειακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα και με την ενδεικτική κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ, σε επίπεδο Στόχου Πολιτικής και Ταμείου, εστιάζει σε 8 τομείς - προτεραιότητες με επιμέρους εξειδίκευση των δράσεων ανά τομέα. Κατ’ ακολουθία η αρχιτεκτονική του Προγράμματος δομείται σε 8 Προτεραιότητες με αντιστοίχιση στους 5 Στόχους Πολιτικής :

 • Προτεραιότητα 1 «Μετασχηματισμός της οικονομίας της Περιφέρειας, με αύξηση του μεγέθους και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, κυρίως μέσω και της έξυπνης εξειδίκευσης»
 • Προτεραιότητα 2 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας – Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή – Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων»
 • Προτεραιότητα 3 «Ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας»
 • Προτεραιότητα 4 «Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής- Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών»
 • Προτεραιότητα 5 «Κοινωνική Ένταξη και Αντιμετώπιση της Φτώχειας»
 • Προτεραιότητα 6 «Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών»
 • Προτεραιότητα 7 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»
 • Προτεραιότητα 8 «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+»

Ο συνολικός εγκεκριμένος προυπολογισμός του Προγράμματος 394.019.400 και συγκεκριμένα για το ΕΤΠΑ αντιστοιχούν 323.678.842 και για το ΕΚΤ+ 70.340.558.

Αναλυτικό κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΕΠ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027
Λήψη
Λήψη

ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2021-2027

ΕΠ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027
Λήψη
Λήψη

Στρατηγικός Σχεδιασμός Βόρειο Αιγαίο 2021-2027

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2021-2027 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Λήψη
Λήψη
Γράψτε τα Σχόλια σας
Κάντε είσοδο
Σχόλια (11)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ
στις 02 Σεπτεμβρίου 2021
Η προσπάθεια η οποία καταβάλλεται τόσο από την ΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όσο και από τους φορείς οι οποίοι υλοποιούν τα Επιχειρησιακά προγράμματα είναι αξιέπαινη και έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την βελτίωση της εικόνας των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι οι νέοι άνθρωποι να μείνουν στον τόπο τους για να μην φτιάσουμε ύστερα από κάποια χρόνια να έχει μειωθεί ο πληθυσμός των νησιών σε βαθμό μη αναστρέψιμο. Για τον λόγο αυτό εκτός από την προσπάθεια η οποία καταβάλλεται από την ΔΑ της Π. Βορίου Αιγαίου , τις Αναπτυξιακές εταιρείες των νησιών (ΕΤΑΧ, ΕΤΑΛ, ΑΝΕΛ και ΚΑΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ) καθώς και από άλλους φορείς μέσω των προγραμμάτων τα οποία υλοποιούν, θα πρέπει να δοθούν ισχυρά φορολογικά κίνητρα στους νέους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν στον τόπο τους. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι κοινή και συντονισμένη προς κάθε κατεύθυνση. Με εκτίμηση Ιωάννης Καρράς Διευθυντής ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)
στις 06 Σεπτεμβρίου 2021
Η μέχρι τώρα συνεργασία του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) με την ΕΥΔ Β. Αιγαίου για τις πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ιδιαίτερα γόνιμη και αποδοτική. Προσδοκούμε για την συνέχεια της συνεργασίας και στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
Πέτρος Καλογεράκης
ΔΕΥΑ Χίου
στις 06 Σεπτεμβρίου 2021
Η ΔΕΥΑΧ σε συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας με την ΕΥΔ στις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους ευελπιστεί σε μία ακόμη αποδοτική Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Ειδικότερα στον Στόχο Πολιτικής 2 "Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας – Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή – Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων". Στην κατεύθυνση της διαχείρισης υγρών αποβλήτων θα προωθηθεί κατά το δυνατό η διαχείριση λυμάτων οικισμών Δ' κατηγορίας του νησιού σε τουριστικές περιοχές. Στην κατεύθυνση της εξασφάλισης αυτάρκειας σε νερό θα προχωρήσει η υλοποίηση δράσεων του Γενικού Σχεδίου (Masterplan) Ύδρευσης. Είμαστε αισιόδοξοι ότι στο τέλος της ΠΠ θα έχουν δρομολογηθεί πολλές από τις εκκρεμότητες της Χίου στους τομείς της Ύδρευσης και της Αποχέτευσης, δύο τομείς κεφαλαιώδους σημασίας για την ανάπτυξη του τόπου. Πέτρος Καλογεράκης Γ. Διευθυντής ΔΕΥΑΧ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Π.Ε. ΧΙΟΥ
στις 07 Σεπτεμβρίου 2021
Είναι πλέον, από όλους παραδεκτό ότι η Κλιματική Αλλαγή και οι συνέπειες της, αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα και σοβαρά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια. Με βάση αυτό το γεγονός, ως ΔΤΕ της ΠΕ Χίου θεωρούμε ότι η ενίσχυση της χρηματοδότησης και η ένταξη δράσεων και έργων στην Προτεραιότητα 2: «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας – Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή – Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» θα πρέπει για όλους να αποτελέσει στρατηγικό στόχο και βασική επιδίωξη. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζουμε την πολύ σημαντική και εύστοχη την επιλογή της ΕΥΔ να χρηματοδοτήσει μελέτες, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ωρίμανση μελετών για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου». Ανάλογες πρωτοβουλίες θα πρέπει να συνεχιστούν και να καλύψουν όλο το φάσμα των δράσεων για την πρόληψη κινδύνων και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς αυτού του είδους οι χρηματοδοτήσεις διευκολύνουν σημαντικά την ωρίμαση έργων και δράσεων και θα βοηθήσουν σημαντικά στον περιορισμό δυσάρεστων καταστάσεων. Τέλος, είναι σημαντικό για μια ακόμη φορά να τονισθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη υλοποίηση του Ε.Π. της Περιφέρειάς Β. Αιγαίου αποτελεί η ενίσχυση των υπηρεσιών με εξειδικευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς οι περισσότερες από της υπηρεσίες που υλοποιούν έργα και δράσεις του προγράμματος αδυνατούν να υλοποιήσουν τα ήδη ενταγμένα έργα. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΔΤΕ Π.Ε. ΧΙΟΥ
diavouleusi
στις 09 Σεπτεμβρίου 2021
To E.Π. Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 μετά από μια ευρεία διαβούλευση με την συμμετοχή πολιτών, φορέων & εν γένει εμπλεκομένων στα θέματα περιφερειακού σχεδιασμού, έχει φτάσει πλέον στην τελική του μορφή και έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές Αρχές. Οι τρεις κυρίαρχες κολόνες στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός είναι: 1. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2. Κοινωνική στήριξη & κοινωνική πρόοδος 3. Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις σε όλα τα νησιά Σαν ένα μικρό παιδί που σιγά σιγά κάνει τα βήματα του θα φτάσει τα επόμενα χρόνια στους πολίτες με έργα και επενδύσεις που ελπίζουμε να συνεισφέρουν στην πρόοδο των νησιών μας. Η επιτυχία εξαρτάται τόσο από την τεχνική επάρκεια του σχεδιασμού, όσο και την ικανότητα των φορέων στην συμμετοχή και στην διεκδίκηση ιδεών και έργων. Σας ευχαριστούμε ως ΕΥΔ για την βοήθεια σας και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία μέσα από δημιουργικό και ανανεωτικό διάλογο. τα εργαλεία και οι ιδέες και υπάρχουν και προσφέρονται μέσα από τους διαρθρωτικούς πόρους της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Ως προϊστάμενος της ΕΥΔ Βορείου Αιγαίου εκτός από τους θεσμικά εμπλεκόμενους, ευχαριστώ και τα στελέχη της υπηρεσίας που χωρίς να φείδονται χρόνου, κεφιού και προσπάθειας κατέθεσαν τον καλύτερο εαυτό τους, σας ευχαριστώ (Π., Σ., Γ., Μ., Σ., Ακ., Γ. Ε. Φ., Μ., και όσοι άλλοι ακόμα ). Γιώργος Πλακωτάρης Προϊστάμενος ΕΥΔ
Γιάννης Σπιλάνης
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
στις 13 Σεπτεμβρίου 2021
Πως θέλουμε τα νησιά μας το 2030; Με το ερώτημα αυτό η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ξεκίνησε έγκαιρα τη συζήτηση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της κρίσιμης αυτής δεκαετίας που έρχεται μετά από μια δεκαετία κρίσεων και ενώ βιώνουμε ακόμη τη πανδημία και τις συνέπειες της. Συζητώντας με φορείς από νησί σε νησί κατέληξε σε ένα βασικό σχέδιο αρχών και αξόνων δράσης που έρχονται να αντιμετωπίσουν από τη μια πλευρά τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και από την άλλη να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών της περιφέρειας. Η πρόταση μας που είχε κατατεθεί στη πρώτη διαβούλευση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (http://www.symparataxipoliton.gr/index.php/2021/09/13/i-protasi-tis-symparataxis-politon-gi/). Η πρόταση που έχει υποβληθεί από την Περιφέρεια χαρακτηρίζεται: - αρνητικά, από έλλειψη στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων που να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών. απλά επαναλαμβάνει τις γενικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες που ισχύουν για ΟΛΕΣ της περιφέρειες της χώρας και της ΕΕ. Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θεωρεί ότι η ΠΒΑ πρέπει να εστιάσει σε δύο άξονες: Θερμαλισμός - Τουρισμός Ευεξίας & η Γαλάζια Οικονομία. - θετικά, με την αξιοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας ολοκληρωμένων προγραμμάτων σε επίπεδο νησιού, τις λεγόμενες ΟΧΕ. Σε επόμενη φάση θα πρέπει να εξειδικευτούν οι ΟΧΕ. Πρόταση της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι οι ΟΧΕ να εστιαστούν στον τουρισμό που χρειάζεται να επανασχεδιαστεί με βάση τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.
Αθανάσιος Τσαμαλδούπης
Βιομάζα Αιγαίου Αθ. Τσαμαλδούπης & Σια ΕΕ
στις 13 Σεπτεμβρίου 2021
Είναι πλέον εμφανής οι συνέπειες τις Κλιματική Αλλαγής οι οποίες δεν είναι μόνο τα προβλήματα που βλέπουμε άμεσα όπως πλημμύρες και φωτιές αλλά και άλλα όπως η ερημοποίηση και διάθεση πόρων σε σχέση με ήπια ανάπτυξη και καταπολέμηση της φτώχιας , υπάρχουν πλέον τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν και στην Λέσβο, υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη και μπορούν να φέρουν προστιθέμενη αξία στα νησιά μας αλλά να έχουν και εξαγωγικό χαρακτήρα. Η ενεργοποίηση της κυκλικής οικονομίας με χρήση μηχανημάτων που θα δημιουργούν biochar που χρησιμοποιείται εναντίον της ερημοποίησης, της ενεργοποίησης εδαφών, βοηθά και στην καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Περισσότερο πράσινο λιγότερες πλημμύρες. Αυτό επιτυγχάνεται με την σωστή διαχείριση του πρασίνου και των κλαδεμάτων, όχι μόνο κλαδεύοντας αλλά να χρησιμοποιούνται και σαν πρώτη ύλη για άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Ακόμα και η διαχείριση πχ του «Καμμένου Δάσους» μπορεί να δώσει πολλαπλά οφέλη να ενεργοποιήσει την κυκλική οικονομία ακόμη και να παράγει ρεύμα ώστε να μειώσουμε τα ορυκτά καύσιμα, έτσι θα γίνει και επισκέψιμο με μεγάλα ξέφωτα πχ και θα μειώσουμε τον κίνδυνο φωτιάς. Διαχείριση δασών, διαχείριση χειμάρρων όχι πρόληψη φωτιάς, όχι πρόληψη πλημμύρας. Τα νησιά της περιφέρειας Αιγαίου χρειάζονται ήπια ανάπτυξη με έξυπνο τρόπο δείχνοντας τον δρόμο μπροστά, αυτό θα γίνει από δράσεις με χρήση υψηλής τεχνολογίας και επιστημονικών πεδίων, που τώρα δεν είναι στην ατζέντα μας. Παραπονιόμαστε ότι δεν κάνουμε διαχείριση κατσίγαρου και τυρόγαλου και ενώ σε όλο τον κόσμο η διαχώριση γίνεται με μονάδες βιοαερίου, στα νησιά μας δεν υπάρχει ούτε μια, τι περιμένουμε ένα ελαιοτριβείο, ένα μικρό τυροκομείο να φτιάξει μια τέτοια μονάδα για να αδειοδοτηθεί.(;) Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα αλλίως. Αν δεν μπορεί ο ένας ας μπορούν οι πολλοί ας γίνουν συμπράξεις ιδιωτών και δημοσίου. Ας μπουν στην ατζέντα μας νέα πράγματα, νέες τεχνολογίες που θα μπορουν να χρηματοδοτηθουν αλλά και να αδειοδοτηθούν.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΒΑ
στις 13 Σεπτεμβρίου 2021
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού για τη στρατηγική ανάπτυξης του τουρισμού την επόμενη δεκαετία, θα ήθελα να αναφέρω στο κάποιες ενδεικτικές δράσεις τουρισμού, με δικαιούχους την Περιφέρεια, ΟΤΑ και (επιλέξιμους) φορείς της Περιφέρειας, που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΠΕΠ. - Δράσεις τουριστικής προβολής νησιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Στόχος είναι η προβολή της υπεραξίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου διαβίωσης, αναψυχής και άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στην παγκόσμια αγορά ως βιώσιμου ασφαλούς και προσβάσιμου προορισμού με βάση τους θεματικούς στόχους και τις στρατηγικές προτεραιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. - Δημιουργία τουριστικού οδηγού προσβάσιμων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και δημιουργία προσβάσιμου portal (Accessible North Aegean) Άνοιγμα του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας προς ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς το οποίο δεν καλύπτεται επαρκώς σήμερα και περιλαμβάνει άτομα με αναπηρίες, άτομα με χρόνιες παθήσεις, ηλικιωμένα άτομα και γενικώς άτομα μειωμένης κινητικότητας, από όλο τον κόσμο, με τις οικογένειές τους. Για την υλοποίηση του στόχου μπορεί να προβλεφθεί η δημιουργία ελεύθερων και προσβάσιμων μέσων διάθεσης της πληροφόρησης, φυσικών (έντυποι οδηγοί, αφίσες, κλπ.), και ηλεκτρονικών (διαδικτυακές πλατφόρμες ενημέρωσης, live ενημέρωση με sms, δημιουργία εξατομικευμένης τουριστικής πληροφόρησης και προβολής σε ειδικές ομάδες πληθυσμού με τη μορφή προσωπικού φορητού διαδραστικού τουριστικού οδηγού – mobile apps). - ΟΧΕ Τουρισμού για τα νησιά της Λέσβου και Χίου Οι ΟΧΕ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 τόσο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όσο και γενικότερα σε άλλες Περιφέρειες της χώρας με διαφορετικά φυσικά, γεωγραφικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά αποτέλεσαν στρατηγικές επιλογές για την προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται ο σχεδιασμός μιας ΟΧΕ Τουρισμού για τα νησιά της Λέσβου και της Χίου με θεματικό αντικείμενο την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των νησιών, προκειμένου να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τόσο για τις ίδιες τις περιοχές που θα αφορά, όσο και για ολόκληρη την Περιφέρεια, εντασσόμενη σε μια συνολική Ολοκληρωμένη προσέγγιση στη χωρική της ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός αυτής της ΟΧΕ θα ενισχύσει το αναπτυξιακό/τουριστικό προφίλ της Περιφέρειας, ώστε μπορεί να αποκτήσει δυναμικό χαρακτηριστικό για τη διαμόρφωσή της σε ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό, καθόσον η ιδιαίτερη γεωμορφολογία των νησιών με τα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά τους, τα καθιστούν δυνητικά και βάσιμα, δυναμικούς και αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς. - Αξιοποίηση και ανάδειξη ιαματικών πηγών της Περιφέρειας Προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αξιοποίησης και ανάδειξης των αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών της Περιφέρειας για την προώθηση και ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού. Στο πλαίσιο της δράσης θα επιδιώκεται η κατασκευή, εκσυγχρονισμός ή επέκταση υποδομών που είναι απαραίτητες για την ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και την προώθηση της σημασίας τους για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας και της ευεξίας του ανθρώπου. Επίσης θα προβλέπονται και παρεμβάσεις με στόχο την ανάπτυξη υποδομών διαμονής επισκεπτών, καθώς και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής και αναζωογόνησης που μπορούν να έχουν και οι τουρίστες που επισκέπτονται τις ιαματικές πηγές. - Βελτίωση δημόσιων υποδομών που συμβάλουν στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας και την ανάπτυξη του τουρισμού - Ανάδειξη και αξιοποίηση δημόσιου κτιριακού αποθέματος Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιριακών συγκροτημάτων με ιστορική αξία (π.χ. Σάρλιτζα), δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμός μουσείων της Περιφέρειας, κλπ. Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα μιας περιοχής, αναδεικνύοντάς τα με τη λειτουργία τους σε τουριστικό κεφάλαιο για αυτήν. - Ενίσχυση του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού Ανάπτυξη και προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού στην Περιφέρεια βασιζόμενη στα ακόλουθα: - ανάδειξη πόλων προσκυνηματικών και θρησκευτικών μνημείων και τόπων, τη συγκρότηση, οργάνωση και προβολή τους σε δίκτυα, - τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους καθώς και των μεταξύ των συνδέσεων, μέσω της ενοποίησης μνημείων θρησκευτικού ενδιαφέροντος για την ανάδειξη νέων προορισμών, - τον εξωραϊσμό/αναβάθμιση και ανάδειξη των λατρευτικών χώρων, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου τους και λοιπών θρησκευτικών μνημείων, - τη διαφύλαξη και ανάδειξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών ιστορικών ναών και μοναστηριών . Στόχος είναι η ενδυνάμωση της ελκυστικότητας των θρησκευτικών μνημείων και της συνολικής τους αξίας ως τόποι λατρείας και πολιτιστικοί πόροι καθώς επίσης και η αύξηση του τουριστικού ρεύματος με στόχο όχι μόνο την επίσκεψη για την ικανοποίηση του θρησκευτικού συναισθήματος αλλά και το ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική και την εικονογράφηση θρησκευτικών χώρων. - Δημιουργία ολοκληρωμένων θεματικών τουριστικών διαδρομών Δέσμη δράσεων για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών διαδρομών περιλαμβάνοντας παρεμβάσεις για την υποδοχή επισκεπτών, τη δημιουργία (στεγασμένων) αγορών τοπικών προϊόντων, τη γαστρονομία, ανάπτυξη μαθημάτων μαγειρικής, τις ξεναγήσεις και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής τοπικών προϊόντων. Σκοπός του έργου αποτελεί η προβολή της Περιφέρειας ως τουριστικός προορισμός κυρίως με την ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, διαμορφώνοντας ένα νέο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό μοντέλο για τον τουρισμό, βασισμένο στο σύμπλεγμα «τουρισμού – πολιτισμού – περιβάλλοντος». Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις, όπως: α) Αξιοποίηση και ανάδειξη των διαδρομών πεζοπορίας και περιήγησης της Περιφέρειας, β) Διαδρομές βιομηχανικής αρχαιολογίας, γ) Διαδρομές πολιτισμού. - Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για την προώθηση ειδικών ή θεματικών μορφών τουρισμού με στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την προσέλκυση ζήτησης ειδικών ενδιαφερόντων, που ως επί το πλείστον διακινείται εκτός αιχμής τουριστικής περιόδου. Θα απευθύνεται κατά περίπτωση σε καταλύματα, επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ, κλπ. που θα αποκτήσουν μέσω της δράσης σχετική εξειδίκευση, με βάση συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Επιπλέον επιδιώκεται μέσω της παρούσας δράσης η ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων (clusters) προς την κατεύθυνση ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής ιδέας που θα προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα στο τελικό προϊόν. - Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες και τους επισκέπτες της Περιφέρειας Προβολή του τουριστικού προϊόντος για έναν μεγάλο αριθμό προορισμών της Περιφέρειας μέσω κινητών συσκευών (mobile apps). Η φιλοσοφία που διέπει το έργο είναι η δημιουργία των απαραίτητων εργαλείων, περιεχομένου και της υποδομής από τον φορέα υλοποίησης, και η εν συνεχεία παραχώρηση της διαχείρισης του περιεχομένου στους κατά τόπους φορείς λειτουργίας, επιτυγχάνοντας έτσι τη συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίηση του περιεχομένου. - Δράσεις ενίσχυσης εξωστρέφειας τουριστικών επιχειρήσεων Ενέργειες για τη βελτίωση και διεύρυνση της τουριστικής προσφοράς στο εξωτερικό μέσω μιας δέσμης ενεργειών όπως: - Υποστήριξη τουριστικών επιχειρήσεων για αναζήτηση ευκαιριών σε νέες αγορές του εξωτερικού και ιδιαίτερα στήριξη της εξωστρέφειας των τουριστικών επιχειρήσεων για τη διείσδυση τους σε νέες αγορές ταχέως αναπτυσσομένων χωρών. - Βελτίωση της ικανότητας εξυπηρέτησης υφιστάμενων αγορών μέσω στήριξης της εξωστρέφειας των τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας για την περαιτέρω διείσδυσή τους σε αγορές που ήδη δραστηριοποιούνται. - Δικτύωση-Συμπράξεις-Cluster τουριστικών επιχειρήσεων Σχεδιασμός δράσεων Δικτύωσης / Δημιουργία Συμπράξεων-Cluster τουριστικών επιχειρήσεων που είναι ομοειδείς, συμπληρωματικές ή ανήκουν στην ίδια αλυσίδα αξίας, σύμπραξη και συνεργασία στην παραγωγή, προβολή και διάθεση των τουριστικών υπηρεσιών.
ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΕΝΤΡΙΦΥΛΛΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.
στις 15 Σεπτεμβρίου 2021
Στην κατεύθυνση διαρκούς εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Αστυνομίας και της απαίτησης βέλτιστης ανταπόκρισης στα καθήκοντα που απορρέουν από τον προορισμό και την αποστολή της, η Ελληνική Αστυνομία με τις δράσεις της τεκμηριωμένα συμπληρώνει και αναβαθμίζει κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα της χώρα. Αυτή η συσχέτιση υπογραμμίζεται από πλήθος επιχειρησιακών επεμβάσεων των Υπηρεσιών του Φορέα μας και ουσιαστικά εξασφαλίζει μέχρι σήμερα την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων έργων μας για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΥΠτΠ, έχει αποστείλει για τη νέα προγραμματική περίοδο (2021-2027) ολοκληρωμένες προτάσεις που σχετίζονται με κρίσιμους τομείς ευθύνης μας με το υπ’ αριθ. 9000/14/1 από 22-01-2021 έγγραφό μας και θεωρούμε ότι πρέπει να εμπεριέχονται σε επιμέρους κατευθύνσεις ανάπτυξης στο εκπονούμενο προς διαβούλευση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣ
Πρόεδρος Συλλόγου Μικρασιατών Σκ. Λουτρών "Το Δελφίνι"
στις 16 Σεπτεμβρίου 2021
Ο τεχνικός σύμβουλος τουρισμού ΠΒΑ κ. Γιώργος Τζιάλλας, περιέγραψε αναλυτικά τις δράσεις τουριστικής προβολής των νησιών που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Η αξιοποίηση της ιστορικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των νησιών, αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης σε αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Λέσβος και γενικότερα η ΠΒΑ. Στα πλαίσια της τουριστικής προβολής των νησιών μέσω των δράσεων του νέου ΕΣΠΑ, μια σημαντική παράμετρος θα ήταν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση και αξιοποίηση του υφιστάμενου ιστορικού και πολιτιστικού τουρισμού. Είναι γεγονός ότι η Λέσβος και τα υπόλοιπα νησιά δέχθηκαν πριν 100 χρόνια ένα μεγάλο κύμα Μικρασιατών προσφύγων οι οποίοι εγκαταστάθηκαν και συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη του τόπου μας και της πατρίδας μας γενικότερα. Μάλιστα το ποσοστό των Μικρασιατών προσφύγων στη Μυτιλήνη, σε απογραφή του 1928 έφθανε το 45%. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά αυτών των ανθρώπων είναι παρούσα σήμερα σε πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς και σε ένα ταπεινό «Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922» της Σκάλας Λουτρών που φιλοξενεί περισσότερα από 500 κειμήλια προσφύγων με την ιστορία τους. Αυτό το Μουσείο, χωρίς καμιά ιδιαίτερη προβολή, λειτουργώντας μόνο με εθελοντές μέλη του Συλλόγου Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών «Το Δελφίνι», δέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 2000 επισκέπτες και αυτό χωρίς να έχει καμιά υποστήριξη από κρατικούς φορείς. Θα ήταν νομίζω, μια καλή ευκαιρία μέσα από το νέο ΕΣΠΑ να δοθεί η δυνατότητα επέκτασης αυτού του Μουσείου (Υπάρχει χώρος 1200 m2 για αξιοποίηση) ώστε αφ ενός να συμπεριληφθούν τα κειμήλια που έχουμε και δεν έχουν εκτεθεί λόγω περιορισμένου χώρου, και αφ ετέρου αυτό να λειτουργήσει σαν σημείο αναφοράς για όλη τη Λέσβο και την ΠΒΑ. Ευχαριστώ για την φιλοξενία Δημήτρης Παπαχρυσός Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Σκ. Λουτρών «Το Δελφίνι»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
στις 16 Σεπτεμβρίου 2021
Το έργο της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) είναι εξαιρετικά μεγάλο, πολύπλευρο και πολυσύνθετο. Οι δεινές σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία, η στρατηγική θέση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ) στον ελλαδικό χώρο σε συνδυασμό με τη νησιωτικότητα, την παραμεθόριο και τη μεγάλη απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα, είναι μερικοί από τους βασικούς λόγους που επιβάλλουν στις Υπηρεσίες Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) της ΠΒΑ να είναι οι πλέον οργανωμένες και ικανές να επιτελέσουν το έργο τους στο ακέραιο εάν οι περιστάσεις το απαιτήσουν με οργάνωση και προπαρασκευή της Πολιτικής Άμυνας από τον καιρό της ειρήνης. H αναμόρφωση των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου συνεπάγεται την ενίσχυση της ανθεκτικότητας (resilience), της αυτάρκειας και της αυτονομίας των νησιών του Β. Αιγαίου μέσω πολιτικής ετοιμότητας η οποία είναι απαραίτητη όχι μόνο για την ενίσχυση της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής των τοπικών πληθυσμών αλλά κυρίως για την οχύρωσή τους έναντι οποιασδήποτε μορφής απειλής και τη συμβολή στην Εθνική Άμυνα σε περίοδο κρίσης, έντασης ή πολέμου. Κυρίες επιδιώξεις θα πρέπει να αποτελούν: α. Η Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης, να λειτουργεί ως μια συνεχή, σχεδιαστική και εξειδικευμένη διαδικασία η οποία θα πρέπει να δοκιμάζεται και να βελτιώνεται συνεχώς. β. Η ανάπτυξη απλών, ευέλικτων και αυτοματοποιημένων Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών κρίσης, έντασης ή πολέμου, τα οποία να δύνανται να ενεργοποιηθούν τάχιστα, ενώ η στελέχωσή τους θα έχει δοκιμαστεί από την περίοδο της ειρήνης με κατάλληλες ασκήσεις και εκπαιδεύσεις κλίμακος. Δυνατή θα είναι ακόμη η χρήση εργαλείων προσομοίωσης, όπου θα δοκιμάζονται - αξιολογούνται σχέδια, διευθετήσεις, προβλέψεις, ετοιμότητες και χρόνοι αντίδρασης. γ. Ο σχεδιασμός και η δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης ΠΣΕΑ ΠΒΑ με έναν ευέλικτο και άμεσης ανταπόκρισης μηχανισμό εκτάκτων αναγκών σε περίοδο κρίσης, έντασης ή πολέμου με αυτοματοποιημένη πολυεπίπεδη δράση (multilevel action), με εγκατάσταση ισχυρών Πληροφοριακών Συστημάτων το οποίο θα υλοποιεί εναλλακτικούς τρόπους παροχής κρίσιμων υπηρεσιών από την Περιφέρεια, έντονη κινητοποίηση του πολιτικού τομέα, εκπαιδευμένο προσωπικό – μέσα - δυνατότητες, σύζευξη σύγχρονων τεχνολογιών με την πληροφόρηση, τις επικοινωνίες, την ικανότητα πρόβλεψης, προγραμματισμού και παραγωγής δράσεων ώστε να περιορίζονται δραστικά οι συνέπειες των πάσης φύσεως απειλών στον πληθυσμό της Περιφέρειάς μας, με ολιστικό σχεδιασμό ασφάλειας προστασίας προσωπικών δεδομένων, προστασίας κρίσιμων υποδομών και κυβερνοασφάλειας, και δ. Η ανάπτυξη ευέλικτων και κλιμακωτών μεθόδων για την προστασία των κρίσιμων υποδομών των νησιών μας. Η νέα σχεδίαση θα εξασφαλίζει αλληλοσυνδρομή υπηρεσιών, δυνατοτήτων και μέσων της Περιφέρειάς μας για την προστασία του πολιτικού τομέα και του άμαχου πληθυσμού στην αντιμετώπιση απειλών, στην αντιμετώπιση απωλειών υγείας, στην προστασία κρίσιμων υποδομών για την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας, την καθιέρωση προτύπων, την αποτελεσματική πολιτικό - στρατιωτική συνεργασία και την καταγραφή «δεξαμενής (pooling) μέσων και δυνατοτήτων». Τέλος, στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για ενεργειακή αυτάρκεια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προτείνεται η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.