Διαβούλευση
Έναρξη
Λήξη
Κατάσταση
Σχόλια
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1ο Κείμενο Στρατηγικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- | Ολοκληρωμένη | 6 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
6
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών»

Η κύρια στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2021-2027 ταυτίζεται με τον Στόχο Πολιτικής 5, ήτοι την ενδυνάμωση της Χωρικής Συνοχής, βασικό παράγοντα της κοινωνικής συνοχής και της προώθησης της ανάπτυξης.

- | Ολοκληρωμένη | 2 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
2
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Δημιουργία (ολοκλήρωση και αναβάθμιση) των υποδομών και συστημάτων διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό (ανά νησί)/περιφερειακό επίπεδο και της προώθησης του επαγγελματικού προσανατολισμού και της απασχόλησης.

- | Ολοκληρωμένη | 1 σχόλιο
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
1
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ

Ολοκλήρωση των ευρυζωνικών υποδομών με δυνατότητες αναβάθμισης και επίτευξης μεγάλων ταχυτήτων, για την πλήρη κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών ψηφιακής δικτύωσης σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας, για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις μονάδες ιατρικής περίθαλψης και τις δημόσιες υπηρεσίες.

- | Ολοκληρωμένη
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
0
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ενεργειακή αυτάρκεια όλων των κατοικημένων νησιών της Περιφέρειας, με βελτίωση/αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτηριακού αποθέματος

- | Ολοκληρωμένη
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
0
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού»

Ενδυνάμωση και διεύρυνση των ερευνητικών δυνατοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια, προς την κατεύθυνση των αναγκών και των δυνατοτήτων του παραγωγικού δυναμικού της.

- | Ολοκληρωμένη | 1 σχόλιο
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
1
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βασικές κατευθύνσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι προαναφερθείσες βασικές/κύριες ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν από τα φυσικά, γεωγραφικά και διαρθρωτικά κοινωνικοοικονομικά μειονεκτήματα της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη Χώρα, αλλά και από την ελλειπή αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, συμβάλλουν στην ύπαρξη σοβαρών ανισοτήτων ανάπτυξης μεταξύ των νησιών της και της ηπειρωτικής χώρας.

- | Ολοκληρωμένη | 3 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
3