Διαβουλεύσεις

Η Ηλεκτρονική Διαβούλευση

Σε συνέχεια της διαβούλευσης για την κατάρτιση του νέου Περιφερειακού Προγράμματος "Βόρειο Αιγαίο" 2021-2027, η  ΕΥΔ  θέτει από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τις χωρικές στρατηγικές (ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Για το εν λόγω εγχείρημα έχει συγκροτηθεί Ομάδα Χωρικού Σχεδιασμού στην οποία μετέχουν στελέχη της Υπηρεσίας αλλά και τεχνοκράτες εγνωσμένου κύρους. Ύστερα από συστηματικές συνεδριάσεις και διεξοδικές συζητήσεις καταρτίζονται κείμενα τα οποία και αποτελούν τη βάση για τη διαβούλευση και την περαιτέρω ανάπτυξη των Στρατηγικών.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, θα ξεκινήσει και η διαδικασία τελικής κατάρτισης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) των μικρών νησιών, των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Μυτιλήνης και της Χίου και των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) των νησιών Λήμνου, Λέσβου, Χίου και Σάμου.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας. Μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή σας!

Διαβούλευση
Έναρξη
Λήξη
Κατάσταση
Σχόλια
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021-2027

Συνοπτικό Κείμενο Βασικών Αρχών (Concept Paper) του Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2021-2027

- | Ολοκληρωμένη | 8 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
8
Πιο πράσινη Ευρώπη

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΛΥΜΑΤΑ

Προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού και των λυμάτων.

- | Ολοκληρωμένη | 5 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
5
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

H ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές αλλά συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των παράκτιων περιοχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων αποτελούν τους βασικούς στόχους της διαβούλευσης αλλά και της μελέτης που παρουσιάζεται στην αντίστοιχη θεματική ενότητα.

- | Ολοκληρωμένη | 22 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
22
ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μέσα από την διαδικασία διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς στοχεύουμε στην καταγραφή, ιεράρχηση των αναγκών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τον μετασχηματισμό τους σε δράσεις. Σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε έργο οφείλει να υπάγεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό της Διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου (2η Υ.Π.Ε.) και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.

- | Ολοκληρωμένη | 1 σχόλιο
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
1
Εξυπνότερη Ευρώπη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο σκοπός της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  καλύπτει διευρυμένο πεδίο εφαρμογής εκτός από την έρευνα και την καινοτομία, την υποστήριξη των ΜΜΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, τον ψηφιακο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων για τη στρατηγική εξυπνης εξειδικευσης.

- | Ολοκληρωμένη | 7 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
7
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο Στόχος Πολιτικής 3 περιλαμβάνει τη συνδεσιμότητα με την ηπειρωτική́ χώρα, τη διασύνδεση των νησιών μεταξύ́ τους, καθώς και τη σύνδεση εσωτερικού́ χώρου νησιών με πύλες εισόδου-εξόδου. Μέσα από τη διαδικασία διαβούλευσης και τα εργαλεία της (www.postare.gr, www.e-pepba.gr κ.ά.) στοχεύουμε στη συν-διαμόρφωση ενός περιφερειακού́ στρατηγικού́ προγράμματος για τις μεταφορές.

- | Ολοκληρωμένη | 4 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
4
ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Παιδεία

Μέσα από την διαδικασία διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς αλλά και με τους πολίτες στοχεύουμε στη δημιουργία ενός Στρατηγικού Σχεδίου για την εκπαίδευση στην ΠΒΑ. Σε αυτή την προσπάθεια οφείλει να πρωταγωνιστήσει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια.

- | Ολοκληρωμένη | 32 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
32
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1ο Κείμενο Στρατηγικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- | Ολοκληρωμένη | 6 σχόλια
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη
6